Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pomocy dydaktycznych
Organizator:Urząd Gminy Książki
Adres: ul. Bankowa 4 pokój Nr 2, 87-222 Książki
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 56 6888181 w. 44
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szkoła Przyszłości w Książkach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej w Książkach pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szkoła Przyszłości w Książkach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy został zawarty w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wymienione w załączniku pomoce muszą być fabrycznie nowe i posiadać instrukcje obsługi w języku polskim.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) Do wszystkich pomocy (które tego wymagają) należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
b) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania usterek. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca zrealizuje na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianych pomocy.
c) Wykonawca na czas trwania gwarancji zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej w Książkach pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szkoła Przyszłości w Książkach.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy został zawarty w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zamieszczony poniżej.
CPV
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 21-09-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
,,Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szkoła Przyszłości w Książkach"
Nie otwierać przed 21 września 2018 roku, przed godziną 10:00.
Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 21 września 2018 roku, do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego, Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, pokój Nr 2, parter.
Termin składania:2018-09-21
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: wąbrzeski Miejscowość: Książki
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy) - 3 dni od dnia zawarcia umowy (w tym podpisanie protokołu odbioru końcowego).
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2) terminu zakończenia realizacji umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem postanowień, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Zapytaniu ofertowym.
5. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego - oryginał.
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) potwierdzające, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do złożenia oferty (oryginał lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia).
3) Podpisane Oświadczenie Wykonawcy (RODO) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego - oryginał.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Kryterium wyboru (oceny) ofert: cena ofertowa brutto - 100 %.
2) Cena oferty jest równa wartości brutto określonej w formularzu ofertowym. Wartość brutto będzie służyła do porównania wartości ofert.
3) Sposób oceny ofert
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą:
C min.
Pc = x 100 pkt
C bad.
Pc - liczba punktów w zakresie ceny
C min. - najniższa cena spośród złożonych ofert
C bad. - cena badanej oferty
4) Oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, które nie podlegają odrzuceniu przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, nie podlega odrzuceniu oraz uzyska maksymalną ilość punktów.
6) Cena oferty jest równa wartości brutto określonej w formularzu ofertowym.
7) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
8) Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
9) W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, w tym podatek od towarów i usług - VAT. Należy podać cenę ryczałtową (cena określona za cały przedmiot zamówienia).
Wykluczenia
Nie dotyczy
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA KSIĄŻKI
Adres
Bankowa 4
87-222 Książki
kujawsko-pomorskie , wąbrzeski
Numer telefonu
56 6888167
Fax
566888138
NIP
8781751833
Tytuł projektu
Szkoła Przyszłości w Książkach
Numer projektu
RPKP.10.02.02-04-0009/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Badach
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 56 6888181 w. 44
Kod CPV:39162100-6
Numer dokumentu:1136847, O.271.3.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: