Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby żłobka
Organizator:Red Fox Sp. z o.o
Adres: Malmeda 12A, 15-361 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:608653525
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50174
Opis:,,Żłobek Rudy Lisek szansą na aktywizację" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - pomoce dydaktyczne na potrzeby żłobka
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.02.02.00-20-0106/18 - ,,Żłobek Rudy Lisek szansą na aktywizację"

Część 1
DOSTAWA pomocy dydaktycznych na potrzeby żłobka.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA pomocy dydaktycznych na potrzeby żłobka w budynku położonym w Białymstoku przy ulicy Malmeda 12A zgodna z Załącznikiem nr 4 - opisem przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji
Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco: - okres gwarancji - 24 miesiące - 40 pkt; - okres gwarancji - 18 miesięcy - 20 pkt;- okres gwarancji - 12 miesięcy - 0 pkt
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-01
Termin składania:2021-06-01
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym w celu realizacji zamówienia osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-24
Data ostatniej zmiany
2021-05-24

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - 60%
C = Cn/Cb x 60 pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert,
Cb - cena oferty badanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco:
- okres gwarancji - 24 miesiące - 40 pkt
- okres gwarancji - 18 miesięcy - 20 pkt
- okres gwarancji - 12 miesięcy - 0 pkt
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 40 punktów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Michał Rudy
tel.: 608653525
e-mail: michalrudy@gmail.com
Kod CPV:39162100-6
Numer dokumentu:2021-10070-50174, 5/BK/RudyLisek/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: