Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23702499 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pomocy edukacyjnych
Organizator:Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o
Adres: Przebendowskiego 12, 84-100 Puck
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
NIP:PL5871689332
Telefon / fax:606630182
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121838
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.08.2022 r. dotyczy: wyboru wykonawcy na dostawę pomocy edukacyjnych do Publicznego Pozytywnego Przedszkola w Leśniewie, Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 5 w Gdańsku oraz Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 7 w Gdańsku funkcjonujących w ramach projektu ,,Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.01.00-22-0051/18 - "Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck"

Część 1
DOSTAWA pomocy edukacyjnych do trzech przedszkoli

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zamawiający zamierza dokonać wyboru Wykonawcy, który zrealizuje zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym na dostawę pomocy edukacyjnych do Publicznego Pozytywnego Przedszkola w Leśniewie, Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 5 w Gdańsku oraz Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 7 w Gdańsku przy Ul. Szkolnej 2 - zgodnie z wyszczególnieniem w Załączniku nr 6 - Szczegóły zamówienia.
1. Zestaw klocki edukacyjne typu LEGO, dostawa: 16 sztuk Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5; 14 sztuk Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7; 2 sztuki Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie.
2. Klocki matematyczne z kartami zadań, dostawa: 16 sztuk Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5; 14 sztuk Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7; 2 sztuki Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie.
3. Gra - nawlekanie, dostawa: 8 sztuk Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5; 7 sztuk Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7; 1 sztuka Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę pomocy edukacyjnych:
- Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2021 roku.
Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i posiadają wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie ich w przedszkolach zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego asortymentu) gwarancję nie krótszą, niż na 12 miesięcy (maksymalnie punktowany okres gwarancji to 36 miesięcy). Okres gwarancji wraz z opisem oferowanego asortymentu wykonawca określi w ofercie cenowej.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wykonany fabrycznie z nowych materiałów, oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowany, w tym do prezentacji.
Ilekroć występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w opisie przedmiotu zamówienia.
Wszystkie parametry/wymiary zawierające określenie ,,około" mogą być maksymalnie 10% większe, lub 10 % mniejsze od wskazanej wartości, chyba że określono inaczej.
Okres gwarancji
12 miesięcy - 36 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-18
Termin składania:2022-08-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
pucki
Gmina
Puck
Miejscowość
Leśniewo
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-08-10
Koniec realizacji
2022-08-18
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Składanie ofert
W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o.
ul. Przebendowskiego 12
84-100 Puck
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę pomocy edukacyjnych do trzech przedszkoli"
Dostarczenie osobiste możliwe jest od pn. do pt. w godz.ch od 8.00 do 15.00.
lub
W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu po przez Bazę Konkurencyjności
lub
na adres: p.pustelnik@pozytywneinicjatywy.pl gdzie w tytule wiadomości powinien być ,,Oferta na dostawę pomocy edukacyjnych do trzech przedszkoli"
Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny być opatrzone:
a) zapisem ,,za zgodność z oryginałem" od strony .... do strony .... .,
b) datą,
c) czytelnym podpisem osoby upoważnionej,
d) pieczęcią firmową.
Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
TERMIN SKŁADANIA wszystkich ofert upływa w dniu 18.08.2022 r. o godz. 9:00.
Etap 2
Początek realizacji
2022-08-22
Koniec realizacji
2022-08-22
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Podpisanie umowy
Etap 3
Początek realizacji
2022-08-22
Koniec realizacji
2022-08-26
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Realizacja umowy
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie jeden lub dwa z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności,
oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. Uwzględniając specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań Zamawiający przewiduje następujące rozwiązanie:
- w sytuacji wprowadzenia obostrzeń powodujących brak możliwości wykonania treści umowy dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy lub czasowego zawieszenia wykonania umowy po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie dotyczy.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
a) pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
b) cenę netto i brutto przedmiotów zamówienia,
c) okres gwarancji i jej warunki
2. Cena wskazana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z jej wykonaniem w tym w szczególności: koszty podatkowe i ubezpieczenia leżące po stronie Zamawiającego związane z umową, koszty transportu i wszelkie inne koszty, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy (ilość),
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji
i powinna zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. Jeden Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. W przypadku, gdy oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie oferty tego oferenta zostaną odrzucone. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
17. Wykluczenia
1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia stanowiących załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia stanowiących załącznik nr 4 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
18. Dodatkowe informacje:
1) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2) Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
3) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
4) Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.
5) W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.
7) Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
8) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i poinformuje o nich oferentów mailowo lub telefonicznie oraz zamieszczając stosowną informację w Bazie Konkurencyjności.
10) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
11) Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
12) Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
13) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z terminami określonymi w umowie, z tym że wysokość kary umownej nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego.
14) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.
17) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.
18) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z programem pomocowym, z którego udzielone zostało wsparcie w projekcie.
19) W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, jakie zostaną wskazane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
20) O ewentualnym wybraniu oferty oferenci zostaną poinformowani i zaproszeni do podpisania umowy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-10
Data ostatniej zmiany
2022-08-10 15:39:29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Dla kryterium C - liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej złożonej oferty (Cnajtańsze) przez cenę oferty badanej (Coferty badanej) oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 85.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dla kryterium G-liczba punktów dla kryterium G obliczona zostanie przez podzielenie liczby miesięcy podanego okresu gwarancji w złożonej ofercie (Gof)przez liczbę miesięcy najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji (Gmax)oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 15.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paweł Pustelnik
tel.: 606630182
e-mail: p.pustelnik@pozytywneinicjatywy.pl
Kod CPV:37524100-8, 39162100-6
Numer dokumentu:2022-588-121838
Źródło: Internet i własne
Załączniki: