Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16292834 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa prasy
Organizator:OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY IM. PROFESORA JANA ROSNERA WE WROCŁAWIU
Adres: ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 5, 51-622 WROCŁAW
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 37-10-409, 71 37-10-402
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy (dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych) na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (określenie przedmiotu: nazwa gazety, i wydawcy oraz zapotrzebowanie ilościowe) zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu: 5 listopada 2018 r.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim,
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności - tradycyjnej lub elektronicznej (fax, email).
Termin składania:2018-11-05
Wymagania:2) Wykonawcy wysyłający ofertę pocztą bądź za pośrednictwem kuriera, zobowiązani są dołożyć należytej staranności przy szacowaniu czasu, w którym oferta ma zostać złożona zamawiającemu. Jeśli wpłynie ona po wyznaczonym terminie, zostanie zwrócona bez otwierania, niezależnie od daty jej nadania w urzędzie pocztowym lub w firmie kurierskiej.
3) Treść złożonej oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia i istotnym zasadom realizacji zamówienia;
4) Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji.
5) Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się, aby zapisy w ofercie potwierdzone były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy osoby - w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest
opatrzyć podpisy imiennymi pieczątkami.
6) Zaleca się, aby cała oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony.
7) Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafa przez osobe(y) podpisującą(e) oferte - parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienna osoby dokonującej poprawek).
8) Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie.
9) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.
10) Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w każdym czasie bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują w związku z tym żadne roszczenia.
11) Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają ofertę na własne ryzyko i na własny koszt.
12) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
13) Ofertę w tym cenę oferty należy skalkulować i złożyć w sposób określony w załączonym FORMULARZU CENOWYM i załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca ma złożyć oferte obejmująca jedna cenę łączną w złotych polskich obejmująca podatek VAT. Cena taka ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia. Ponadto, wykonawca ma podać ceny każdej z wymienionych pozycji w załączniku numer 1.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: