Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26412241 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa preparatu do dezynfekcji
Organizator:Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (22) 57 20 261
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
(na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 stycznia 2021
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy -
Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późń. zm.) o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto)
Znak sprawy: ATZ_JB_WF2 _2023_EL_16084_2023

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. DOSTAWA preparatu do dezynfekcji .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nr O p i s przedmiotu zamówienia
Ilość
Specjalistyczny preparat służacy do manulanej dezynfekcji i mycia narzędzi,
1. endoskopów i innych wyrobów medycznych. Produkt w postaci koncentratu, wymaga 5 op.
rozcieńczenia. Uniwersalny - myje i dezynfekuje narzędzia i wyroby medyczne,
można używać go również do mycia i dezynfekcji powierzchni.
Wyrób medyczny kl. IIa.
Cechy produktu:
* działa na bakterie, wirusy i grzyby,
* czas działania od 1 minuty,
* wykazuje działanie w obecności zanieczyszczeń organicznych (krew, albuminy,
itp.),
* zawiera substancje antykorozyjne, które chronią przed korozją narzędzia niklowane,
wykonane ze stopów żelaza, aluminium, brązu, miedzi itp.,
* usuwa zanieczyszczenia organiczne,
* nieużywany roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność i właściwości przez 14
dni.
Obszar zastosowań:
*wszystkie rodzaje narzędzi i wyrobów medycznych,
*endoskopy,
*myjki ultradźwiękowe,
*powierzchnie.
pojemność: 1l
ref. Lysoformin 3000 lub produkt równoważny
Miejsce i termin składania ofert: VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 03-01-2024 do godz. 10:00
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert:
a) pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres:
joanna.brzoskwinia@wum.edu.pl prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości :
ATZ_JB_WF2 _2023_EL_16084_2023
b) Faksem na Nr (22) 57 20 298
c) W wersji papierowej na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki, 02-
106 Warszawa, Ul. Pawińskiego 3.
Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie nr sprawy: ATZ_JB_WF2 _2023_EL_16084_2023.
Termin składania:2024-01-03
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

IV. MIEJSCE DOSTAWY:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Logistyki
ul. Pawińskiego 3
02-106 Warszawa
Wymagania:V. GWARANCJA
1. Przedmiot dostawy musi pochodzić z produkcji bieżącej, a Wykonawca udzieli Zamawiającemu
minimum 12 miesięcy gwarancji jakościowej na przedmiot dostawy z wyłączeniem tego
przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin przydatności, w którym to
przypadku dostawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie dostawy
przedmiotu o krótszym terminie przydatności.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostawy towaru.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim lub niemieckim.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia bądź według własnego wzoru Wykonawcy
z zastrzeżeniem, że będzie zawierać wymagane minimum, tj. nazwę Wykonawcy, numer
referencyjny postępowania, nazwę produktu, ceny jednostkowe netto, termin dostawy, okres
udzielonej gwarancji jakościowej i zgodę na 30-dniowy termin płatności.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie do
podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
dołączonych do oferty.
6. W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu,
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Ze względu na obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych
w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w aktualnie obowiązującej wersji - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia
tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych
w ustawie. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy
i innych obowiązujących przepisów prawa.
9. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane
strony. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności
w sposób zapobiegający dekompletacji oferty (dotyczy ofert przesłanych zgodnie z zapisem części
VIII ust. 2 lit. a i ust. 3 Zaproszenia).
Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy, tj. ATZ_JB_WF2 _2023_EL_16084_2023.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE: Wykonawca zobowiązany jest do określeniaklasy wyrobu medycznego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG lub wykazu wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z dyrektywą Rady 98/79/EWG oraz załączenia
do oferty odpowiednich deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez
jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie
wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku angielskim, niemieckim
lub francuskim.
2. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Formularzu
cenowym, zobowiązany jest:
1) przedłożyć kartę katalogową produktu i/lub inne materiały informacyjne wydane przez
producenta w polskiej lub angielskiej wersji językowej, potwierdzające, że zaoferowany
produkt równoważny jest zgodny z parametrami produktu docelowego o podanym w
Zaproszeniu numerze katalogowym.
Ponadto jeśli zaproponowany produkt równoważony jest elementem zużywanym do posiadanego
przez Zamawiającego sprzętu/ aparatu:
2) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności
wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
3) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych
produktów i innych materiałów zużywalnych.
4) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania
zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej
przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
3. Wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w pkt 2a,b VIII
Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia
dostawy.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
? wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert
? zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji
szczegółowej podać łączną cenę ofertową netto, kwotę podatku VAT oraz cenę z VAT.
2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia / wzoru umowy, w tym koszty
opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia oraz innych, bez których realizacja
zamówienia nie byłaby możliwa.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Cenę w ofercie należy podać w kwocie netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.
8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
11. Zamawiający odrzuci ofertę gdy ta została złożona po terminie składania ofert, zawiera rażąco
niską cenę lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

XII. WYBÓR WYKONAWCY i SPOSÓB OGŁOSZENIA
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w niniejszej zaproszeniu.2. O Wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty.
3. Informacje, o których mowa w pkt 2, Zamawiający zamieści na stronie www.wum.edu.pl.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub wykonania
zlecenia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Uwagi:X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę
punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
Liczba punktów oferty badanej = X A = cena min ?100pkt
cena badana
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
6. W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że został
zaoferowany maksymalny dopuszczalny termin.
7. W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu udzielanej gwarancji, Zamawiający przyjmie,
że został zaoferowany maksymalny dopuszczalny okres.
Kontakt:Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Joanna Brzoskwinia
Tel: (22) 57 20 261
e-mail: joanna.brzoskwinia@wum.edu.pl
Kod CPV:33631600-8
Numer dokumentu:ATZ_JB_WF2 _2023_EL_16084_2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: