Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20778233 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa probówek do wirowania
Organizator:Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Adres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 58 347 25 87 Fax: 58 347 28 21
E-mail:
Opis:DOSTAWA probówek do wirowania

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, działając na podstawie art. 11 ust. 5
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje
0 zamiarze udzjelenia zamówienia na dostawę probówek do wirowania i zaprasza do składania ofert.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Probówka z PP 10ml z pokrywką (fi17/19x70mm) do wirówki MPW 251, (op. 100szt.) -10 op.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 25.02.2021 r. do godz. 08:30, na adres: Politechnika
Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, Ul. G. Narutowicza
11/12, Gmach Główny, pok. 103 c lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej na adres:
zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl z podaniem w tytule maila ZZ/66/019/D/21. Oferty złożone
w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać
podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
Termin składania:2021-02-25
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty zamówienia.
Wymagania:3. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia częściowego (partiami), tj. w terminie późniejszym, niż
jest wymagany.
4. Oferta powinna zawierać:
a) Przedmiot dostawy (nazwę, model, typ itp.),
b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do
realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, kosztu transportu do siedziby Zamawiającego,
c) Termin realizacji zamówienia,
d) Warunki gwarancji,
e) Termin ważności oferty.
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100%.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie
wymagania specyfikacji zawartej w pkt 1.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyn.
9. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi
oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze
złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie
łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
Numer dokumentu:ZZ 66/019/D/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: