Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23196375 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa procesorów wizji i dźwięku
Organizator:TELEWIZJA POLSKA S.A
Adres: J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/10177
Opis:postępowanie otwarte pn. "DOSTAWA procesorów wizji i dźwięku"
Opis postępowania:
Informujemy o wszczęciu postępowania otwartego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa zestawu procesorów wizji i dźwięku w standardzie OpenGear firmy AJA.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa zestawu zestawu procesorów wizji i dźwięku w standardzie OpenGear firmy AJA, w którego skład wchodzi:
1. AJA OG-X-FR - 2 szt. Rama 2RU dla 20 kart w standardzie OpenGear z zasilaczem
2. AJA OG-X-PS - 2 szt. Redundantny zasilacz
3. AJA OG-FS-MINI - 6 szt. Synchronizator/konwerter 3G SDI
4. AJA OG-3G-AMD - 1 szt. Embedder/deembedder AES
5. AJA OG-DANTE-12GAM - 7 szt. Embedder/deembedder Dante
6. AJA OG-3GDA-2X4 - 2 szt. Wzmacniacz dystrybucyjny 3G SDI
Dostarczone urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w drugiej połowie 2021 roku, wymagana gwarancja: minimum 24 miesiące.
Miejsce dostawy:
Telewizja Polska S.A.
Centrum Usług Produkcyjnych
00-999 Warszawa,
ul. J. P. Woronicza 17
Termin realizacji zamówienia: do 120 dni.
Zamawiający przewiduje, że dostawa zrealizowana zostanie na podstawie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 18.05.2022 roku o godz. 12:00.
Wymagania w zakresie składania ofert:
Ofertę należy złożyć elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) na formularzu elektronicznym i zapisanie oferty. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana". Po upływie ww. terminu, złożenie oferty i dokumentów na Platformie będzie niemożliwe.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Sposób dokonywania zamiany lub wycofania oferty:
1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej całkowitej ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA).
2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".
3) Oferent może samodzielnie dodać i usunąć dokumenty na Platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".
Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.
Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 % jest najniższa całkowita cena netto (tj. uwzględniająca wszystkie elementy składające się na przedmiot zamawiania).
Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Kontrahenta, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w rankingu złożonych ofert.
Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN.
Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z Kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest: Zbigniew Wąsowicz, adres e-mail: zbigniew.wasowicz@tvp.pl
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/10177
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2022-05-10 11:30:00 2022-05-18 12:00:00
Termin składania:2022-05-18
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:TELEWIZJA POLSKA S.A
ZBIGNIEW WĄSOWICZ
zbigniew.wasowicz@tvp.pl
Zamawiający: Zakład Główny
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer dokumentu:WNZ-000506/22
Źródło: Internet i własne
Załączniki: