Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17296123 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa produktów
Organizator:CELON PHARMA S.A
Adres: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:227515933
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2019/M/BAAP/Z1
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. cIEF Gel (Polymer solution), 100 mL
(Produkt z numerem katalogowym 477497 lub równoważny) 100 mL 1x
2 Sample Loading Solution (SLS), 6 mL
(Produkt z numerem katalogowym 608082 lub równoważny) 6 mL 2x
3 Mineral Oil (5 mL)
(Produkt z numerem katalogowym 608114 lub równoważny) 5 mL 2x
4 IgG Control (pack of 3 vials)
(Produkt z numerem katalogowym 391734 lub równoważny) 1 1x
5 Iminodiacetic acid
(Produkt z numerem katalogowym 220000-25G lub równoważny) 25 g 1x
6 L-Arginine
(Produkt z numerem katalogowym A5006-100G lub równoważny) 100 g 1x
7 Pharmalyte(R) 3 - 10
(Produkt z numerem katalogowym GE17-0456-01 lub równoważny) - 1x
Cel zamówienia
Zaopatrzenie laboratorium w odczynniki.
Przedmiot zamówienia
cIEF Gel (Polymer solution), 100 mL
(Produkt z numerem katalogowym 477497 lub równoważny) 100 mL 1x
2 Sample Loading Solution (SLS), 6 mL
(Produkt z numerem katalogowym 608082 lub równoważny) 6 mL 2x
3 Mineral Oil (5 mL)
(Produkt z numerem katalogowym 608114 lub równoważny) 5 mL 2x
4 IgG Control (pack of 3 vials)
(Produkt z numerem katalogowym 391734 lub równoważny) 1 1x
5 Iminodiacetic acid
(Produkt z numerem katalogowym 220000-25G lub równoważny) 25 g 1x
6 L-Arginine
(Produkt z numerem katalogowym A5006-100G lub równoważny) 100 g 1x
7 Pharmalyte(R) 3 - 10
(Produkt z numerem katalogowym GE17-0456-01 lub równoważny) - 1x
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 17-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem lub na adres mailowy anna.zalecka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
Termin składania:2019-05-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Łomianki
Harmonogram realizacji zamówienia
ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: Maj 2019
ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: Nie później niż 10 lipca 2019
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
UMOWA SPRZEDAŻY
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:
-Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto
-Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
o termin dostawy od 1 do 7 dni - 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni - 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21dni - 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni - 0 pkt - (0%)
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + D
gdzie:
o L - całkowita liczba punktów,
o C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena",
o D - punkty uzyskane w kryterium ,,Termin dostawy".
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CELON PHARMA S.A.
Adres
Ogrodowa 2a
05-092 Kiełpin
mazowieckie , warszawski zachodni
Numer telefonu
22 751 74 78
NIP
1181642061
Tytuł projektu
Rozwój opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata na lek w terapii chorób o podłożu zapalnym.
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0081/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Załęcka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
227515933
Kod CPV:24000000-4
Numer dokumentu:1184138, 13/2019/M/BAAP/Z1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: