Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21163583 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-04-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa produktów leczniczych
Organizator:Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Adres: al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 228151024, Faks: +48 228151015
E-mail:
Strona www:https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/27470/details
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/CZD/046/21 DOSTAWA produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych - 3 pakiety

Numer referencyjny: ZP/CZD/046/21
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych - 3 pakiety, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 - Palivizumabum

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

-- Palivizumabum 100 mg roztwór do wstrzykiwań x 1 fiol.,

-- Palivizumabum 50 mg roztwór do wstrzykiwań x 1 fiol.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 11 800,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 - Etanercept

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Etanercept 10 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 - Etanercept

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Etanercept 25 mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/27470/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2021
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 31/05/2021 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2021-05-31
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego
Wadium:11 800,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2021
Kontakt:Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
04-730
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Bakuła
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Tel.: +48 228151024
Faks: +48 228151015
Kod CPV:33600000
Numer dokumentu:214288-2021, ZP/CZD/046/21
Źródło: Internet i własne - TED - 30/04/2021 S84
Załączniki: