Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14419350 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa produktów mleczarskich
Organizator:Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Adres: ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:,,Dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Oddziału w Tarnobrzegu"
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
III. Miejsce realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamawiany asortyment pod następujący adres:

Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Oddziału w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 206,
39-400 Tarnobrzeg

Dostawy asortymentu będą następować partiami w okresie trwania umowy transportem Wykonawcy. Ceny dostarczanych produktów muszą zawierać koszt ich dostaw do miejsca określonego w formularzu cenowym.
Miejsce i termin składania ofert: XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów w pokoju nr 1 (Sekretariat) w zaklejonych
i opieczętowanych kopertach do dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 10:00.
2. Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz miejsce złożenia oferty a także napis:
,,Numer postępowania: AG-3211/PP/172/17
Oferta pn. ,,Dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Oddziału w Tarnobrzegu
Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2017 r. przed godziną 10:30."
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2017 r. o godzinie 10:30 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów w pokoju nr 201.
Termin składania:2017-11-20
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin i warunki realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od rozpoczęcia świadczenia dostaw do 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania przewidywanej łącznej wartości brutto za przedmiot umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.
Wymagania:V. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
Na etapie składania ofert Wykonawcy muszą dostarczyć wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy następujące dokumenty:
1) formularz cenowy -załącznik nr 1,
2) druk ,,Oferta" - załącznik nr 2,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (np. według wzoru określonego
w załączniku nr 4) - jeżeli dotyczy.
Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
1) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,
2) sporządzony przez Wykonawcę wykaz rzeczowo cenowy, który poza danymi ujętymi
w formularzu cenowym zawierał będzie co najmniej:
cenę jednostkową netto i wartość VAT dla każdej zamawianej pozycji oraz wartość netto dla każdej zamawianej pozycji oraz dla całości przedmiotu zamówienia.
Cena jednostkowa brutto, jak również wartość brutto dla każdego produktu określona
w wykazie rzeczowo-cenowym musi być taka sama jak cena podana w formularzu cenowym złożonej oferty. Wykonawca wypełniając druk formularza cenowego musi mieć na uwadze, że przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wykazu rzeczowo-cenowego zawierającego ceny jednostkowe netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie której Wykonawca obliczy należny podatek VAT i w konsekwencji zaproponowaną cenę jednostkową brutto i wartość brutto. Wykaz, o którym mowa powyżej stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy.
VII. Inne istotne informacje niezbędne do skalkulowania ceny oferty
i prawidłowej realizacji zamówienia
Cenę oferty stanowić będzie łączna wartość brutto wynikająca ze zsumowania wartości brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego. Cenę należy podać w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak wypełnienia ceny w polach formularza cenowego lub podanie kwoty ,,0" dla którejkolwiek pozycji w obrębie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - spowoduje odrzucenie oferty. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
VIII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) = 100%
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów
w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium.
Liczba punktów liczona będzie według wzoru:
Liczba punktów = x 100
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Odwołania zapytania ofertowego.
2. Dokonania zmiany w treści zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania
ofert.
3. Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów.
4. Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
5. Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.
7. Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem przyznanych punktów - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.

X. Postanowienia w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii) do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XI. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące zamówienia:
1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego oraz w terminie składania ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego i są obowiązujące dla Wykonawcy.
3. W niniejszym postępowaniu obowiązującą formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna, faksowa lub elektroniczna, chyba że Zamawiający dokonał innego zastrzeżenia. Zamawiający zastrzega, że ofertę należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie
z postanowieniami rozdziału XII niniejszego zapytania.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Udostępnienie ofert bądź informacji z otwarcia ofert następuje na pisemny wniosek Wykonawcy.
5. Przedmiot zamówienia może być realizowany przy pomocy Podwykonawców, zgodnie
z zasadami określonymi w ogólnych warunkach umowy.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
7. Zmiany i wycofanie oferty:
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć opisem ZMIANA.
c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem WYCOFANE.
Kontakt:XIII. Osoby do kontaktu:
Imię i nazwisko: Agnieszka Kulińska
e-mail: akulinska@pcen.pl
fax. 17 85 346 82
Kod CPV:15500000-3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: