Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22411652 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-12-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa produktów mleczarskich
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
Adres: ul. Mickiewicza 6, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (86) 218 50 43
E-mail:
Opis:Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży z siedzibą
w Łomży
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia do 130 000 tyś zł na dostawę produktów mleczarskich zgodnie
z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w kopercie do dnia 23.12.2021r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Łomży przy Ul. Mickiewicza 6,
18-400 Łomża lub wysłać drogą
elektroniczną na adres sekretariat@szkola7.lomza.pl
Termin składania:2021-12-23
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 01.01.2022r. - 31.12.2022
Wymagania:Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który
zaoferuje najniższą cenę.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania
wyboru oferty bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:
- na stronie internetowej Zamawiającego https://sp7lomza.edupage.org
- przekazana Wykonawcy telefonicznie, e-milem lub na adres do korespondencji
Kontakt:Informacji w zakresie zamówienia udziela: Ewa Kowalewska - kierownik gospodarczy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: