Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa produktów żywnościowych
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu
Adres: ul. Budowlanych 68, 32-600 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: 33 84-23-123
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku.
Skrócony opis przedmiotu:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. W części I i III dokonuje dodatkowego podziału zamówienia na część A i część B z uwagi na dostępność poszczególnych artykułów u jednego Wykonawcy. Ofertę cenową należy składać na każdą część odrębnie według załączników:
Część I zamówienia: DOSTAWA mięsa
- część 1A - DOSTAWA mięsa wieprzowego, wołowego, wędlin i boczku zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 1 A
- część 1B - DOSTAWA mięsa drobiowego zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 1 B
Część II zamówienia: DOSTAWA warzyw i owoców świeżych oraz przetworzonych zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 2
Część III zamówienia: DOSTAWA różnych produktów spożywczych
- część 3A - dostawa artykułów spożywczych różnych zgodnie z treścią formularza cenowego
- załącznik nr 2 / część 3 A
- część 3B - dostawa artykułów spożywczych- mrożonki i ryby mrożone zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 3 B
Część IV zamówienia: DOSTAWA artykułów mleczarskich, jaj oraz tłuszczu pochodzenia roślinnego zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 4
5. Warunki realizacji, odbioru i rozliczenia:
1) Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
2) Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
o odpowiednie normy jakościowe lub atesty,
o odpowiednie oznakowanie, między innymi datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
o odpowiedni sposób przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
o odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.
3) Produkty spożywcze muszą spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. żywienia zbiorowego dzieci w placówkach oświatowych. Powinny być oznakowane informacją o zawartych w nich alergenach oraz informacjami dot. wartości odżywczej100g/100ml produktu w tym :
o wartość energetyczna w kJ i kcal,
o zawartość tłuszczu w g, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych,
o zawartość węglowodanów w g, w tym cukrów,
o zawartość białka w g,
o zawartość soli w g.
4) Zgłoszenie zapotrzebowania na dostawę towaru nastąpi telefonicznie, w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw
5) Dostawy będą realizowane nie częściej niż trzy razy w tygodniu do godz. 730
6) Zamawiający nie będzie składać zamówień w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, tj. sobota, niedziela, święta oraz ferie zimowe i letnie
7) Zapłata za zrealizowane zamówienie będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy
8) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia ilości dostawy (za niezrealizowane dostawy).
9) Ilościowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 2 do zaproszenia może ulec zmianie pomiędzy poszczególnymi pozycjami planowanego zestawienia kosztów.
Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia (niemożność przewidzenia dokładnej liczby żywionych dzieci na cały okres realizacji zamówienia), ilości produktów wskazane w załączniku nr 2 są orientacyjne i mogą się zmienić w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci
6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość została ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie,
c) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
6) Wykonawca nie może przenieść wierzytelności i długów wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 2 w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci;
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci i ilości zamawianych produktów;
9) W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
10) W umowie zostaną zawarte wszelkie postanowienia, o których mowa w pkt 6 niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową można złożyć drogą pocztową , elektronicznie na adres kierownik@sp9.edupoczta.pl, sekretariat@sp9.edupoczta.pl lub osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu, Ul. Budowlanych 68, najpóźniej do dnia 1 grudnia. do godz. 11.00.
Termin składania:2021-12-01
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji:
Od 02.01. 2022 do 22.12.2022 r.
Wymagania:Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, w podziale na części, o których mowa w pkt. 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
2) Dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca winien określić ceny jednostkowe brutto dla każdej z pozycji wskazanych w formularzach cenowych -Załącznik nr 2 a następnie przemnożyć przez podaną ilość. Otrzymane wartości,
odrębnie dla każdej części, należy zsumować i wpisać do formularza ofertowego odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia, na którą jest składana oferta. 3) Powyższe ceny muszą być cenami brutto (razem z podatkiem VAT) i winny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
9. Kryteria oceny oferty cenowej.
1) Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto - 100%,
2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. taką która zawiera najniższą cenę wskazaną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego określone w zaproszeniu.
10. Opis warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien złożyć:
1) Wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile jest konieczne i nie wynika z innych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu jej złożenia.
11. Ochrona Danych Osobowych
1) Zamawiający, zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: ,,Administrator") jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Juliusza Słowackiego 2a, 32-600 Oświęcim, telefon/fax: 33 844 56 91, e-mail:
sekretariat@sp11oswiecim.pl, REGON: 070431814, NIP: 549-10-25-821.
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oraz w przypadku wyboru Pana/Pani oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
e) Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp".
f) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18. Mogą być nimi również organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
g) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
h) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
i) Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu.
j) Posiada Pani/Pan prawo:
? prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
? prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
? prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
? prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.
k) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
2) Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3) Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnia obowiązek w imieniu swoim i Zamawiającego względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskali.
4) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dopełnienia w jego imieniu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 oraz art. 14 RODO.
Numer dokumentu:SP9.201.1.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: