Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17647671 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa produktu farmaceutycznego
Organizator:Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
Adres: ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sierpecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 275 85 54
E-mail:
Opis:Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę produktu farmaceutycznego typu Sojourn płyn do inhalacji 100% dla SPZZOZ w Sierpcu
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu farmaceutycznego typu Sojourn płyn do inhalacji 100%.
Wymieniony produkt farmaceutyczny jest szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przy zaznaczeniu, iż wartość podpisanej umowy nie może ulec zwiększeniu. Rzeczywiste zapotrzebowanie wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego.

2. Przez produkty farmaceutyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku. Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych aktualne na dzień składania ofert. Ponadto należy wziąć po uwagę wyjaśnienia dotyczące art. 9 ust 2 zawarte w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 (pismo MZ-PLR-460-12576-160/KB/12).
3. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania najtańszych odpowiedników leków ujętych w załączniku nr 4 do Zaproszenia.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wprowadzony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, świadectwa, atesty i dopuszczenia.
5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych/odpowiedniki leków tzn. preparaty o tej samej nazwie chemicznej, postaci i dawce.
6. Zamawiający nie dopuszcza oferowania suplementów diety.
7. Dopuszczamy możliwość przeliczania i zaoferowania ogólnej wymaganej przez Zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia w opakowaniach jednostkowych w jakich jest on obecnie konfekcjonowany i sprzedawany, przy czym do wyliczenia ceny oferty należy zachować podaną ogólną ilość danego przedmiotu zamówienia, z jednoczesnym przeliczeniem ilości oferowanych opakowań odpowiednio zaokrąglając ilość do pełnego opakowania ,,w górę" do całkowitej ich ilości z zaznaczeniem obok ilości sztuk w jednym opakowaniu.
8. W przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

9. Wymagania stawiane Wykonawcy:
9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
9.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
9.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
9.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, adresów e-mail, lub numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
9.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja:9. Wersja elektroniczna formularza ofertowego dostępna jest na stronie internetowej: www.spzzozsierpc.eu
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w Sekretariacie
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. SŁOWACKIEGO 32
09-200 SIERPC
w godz. 7.30 - 15.00
nie później niż do dnia 16.07.2019 r. do godz. 11.00
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2019 r. o godz. 11.15 w Pokoju zamówień publicznych SPZZOZ w Sierpcu. 3. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-07-16
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy czym zamówienia realizowane będą sukcesywnie w tym czasie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Wymagania:IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1). posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2). sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W celu potwierdzenia spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2,

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 1.1) jeżeli załączy do oferty koncesje, zezwolenie lub licencje, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (koncesja lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz w przypadku oferowania środków odurzających lub substancji psychotropowych na obrót hurtowy tymi środkami lub substancjami).

3. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów.
3.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1. Wypełniony formularz Oferty cenowej - w formie Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Wykaz asortymentowo - cenowy - z wykorzystaniem załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
4. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji.
5. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej do oferty należy dołączyć oświadczenie, że oferowane produkty farmaceutyczne zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP z deklaracją przedłożenia ich do wglądu na każde żądanie zamawiającego.

VI. Termin związania ofertą:
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Dzień otwarcia ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Warunki formalne sporządzenia oferty:
a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej dokumentacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
d) Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. SŁOWACKIEGO 32
09-200 SIERPC
i opatrzona napisem:
,,dostawa produktu farmaceutycznego typu Sojourn płyn do inhalacji 100% dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.10.2019."
oraz
,,Nie otwierać przed dniem 16.07.2019 r. do godz. 11.00."

XI. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert.
8. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Wykonawców przesyłających oferty handlowe, informacje o produktach lub usługach w celu prowadzonego postępowania zakupowego, a dane zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji zamówienia.
Uwagi:I. Tryb zamówienia:
1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro zgodnie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Kontakt:5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Formą proponowaną jest wysyłanie zapytań na adres poczty elektronicznej przetargi@spzzozsierpc.pl za pomocą edytowalnego dokumentu. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Dodatkowych informacji udziela: Piotr Ozimkowski - tel. 24 275 85 54.
7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie drogą elektroniczną na adres: przetargi@spzzozsierpc.pl. Dokumenty złożone drogą elektroniczną będą wywierały skutki prawne od chwili wysłania/odebrania drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres e-mailowy podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
Numer dokumentu:DZP.382.ZO.10.2019.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: