Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa programu do rysowania konstrukcji
Organizator:GRAFIT Sp. z o.o
Adres: Zachodnia 19, 98-200 Sieradz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. sieradzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:607405401
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa programu do rysowania konstrukcji
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu do rysowania konstrukcji.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup 1szt programu do rysowania konstrukcji.
Przedmiot zamówienia
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu do rysowania konstrukcji.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 1szt program do rysowania konstrukcji.
Oprogramowanie przeznaczone do tworzenia płaskiej dokumentacji (2D) jak i modeli przestrzennych (3D)
Minimalne wymagania:
1. Obsługa formatów: DWF/DXF/DWT,
2. Programowanie (LISP, VBA,ZRX, SDS)
3. Wykorzystanie dwóch rdzeni procesora,
4. Przyciąganie do uchwytów (lub obiekt snap),
5. Śledzenie biegunowe,
6. Centrum projektowania,
7. Kompatybilność wymiany plików z istniejącym oprogamowaniem ZW Cad
8. Licencje wieczyste,
9. Licencje na nośnikach fizycznych,
10. Zestaw kursów DVD,
11. Możliwość rozszerzenia o ZW Nesting lub jego zaimplementowania,
12. Oprogramowanie w języku polskim
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie zgodne z zaleceniami Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionego oprogramowania, na koszt własny, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego - adres: ul. Zachodnia 19, 98-200 Sieradz
Termin składania:2019-06-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Sieradz
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zadania 19.06.2019r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.)
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać:
o wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
o oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
o oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
o dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium: Cena (C) = 60% obliczane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wg wzoru:
C = (Cmin/Cb) x 100 x 0,6
gdzie:
Cmin - cena najniższa w zł
Cb - cena badana w zł
III.2. Kryterium: Możliwość (M) = 40% jednoczesnej pracy na większej liczbie stanowisk, ponad jedno wymagane, obliczane będzie na podstawie podanej punktacji poniżej:
dodatkowe stanowisko ilość 1 szt - 20 pkt.,
dodatkowe stanowiska ilość 2 i więcej szt - 40 pkt.,
III.3. Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów:
C + M
Końcowy wynik działań matematycznych, w razie konieczności, będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GRAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
98-200 Sieradz
łódzkie , sieradzki
Numer telefonu
438221020
Fax
438221062
NIP
8272255149
Tytuł projektu
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania innowacyjnych konstrukcji stalowych.
Numer projektu
POIR.03.02.02-00-1164/17-00
Załączniki

Załącznik nr 3 Projekt umowy
Załącznik nr 2 Powiązania kapitałowe
Załącznik nr 1. Oferta
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Karolina Trzeciak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607405401
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:1187719, 18/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: