Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa reporterskich zestawów bezprzewodowych z nadajnikiem z wkładką mikrofonową
Organizator:TELEWIZJA POLSKA S.A
Adres: KARKONOSKA 8, 53-015 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:517 884 895
E-mail:
Strona www:https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/12534
Opis:Postępowanie otwarte pn.: "DOSTAWA 10 szt. reporterskich zestawów bezprzewodowych z nadajnikiem z wkładką mikrofonową typu HandHeld firmy Sennheiser dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu"
Opis postępowania:

Szanowni Państwo,
Informujemy o wszczęciu postępowania zakupowego w trybie postępowania otwartego, którego przedmiotem jest ,,DOSTAWA 10 szt. reporterskich zestawów bezprzewodowych z nadajnikiem z wkładką mikrofonową typu HandHeld firmy Sennheiser dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu".

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

Szczegółowe informacje o postępowaniu, wymagania Zamawiającego oraz sposób realizacji zamówienia zawarte są w opisie poniżej, Wzorze Umowy oraz Załączniku nr 1 do Umowy, który stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia. Oba załączniki są dostępne dla Oferentów do pobrania w zakładce ,,Załączniki".

Przedmiotem zamówienia jest - dostawa 10 szt. reporterskich zestawów bezprzewodowych z nadajnikiem z wkładką mikrofonową typu HandHeld firmy Sennheiser dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zamawianego asortymentu i jego konfiguracja zawarte zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

Termin realizacji: najpóźniej do dnia 28.12.2023r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 3.11.2023 roku o godz. 12:00. Ofertę należy złożyć elektronicznie na Platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za realizację całości przedmiotu zamówienia na formularzu elektronicznym. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana". Po upływie w/w terminu, złożenie oferty na Platformie będzie niemożliwe. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej całkowitej ceny netto za realizację całości przedmiotu zamówienia, na formularzy elektronicznym.

2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

3) Oferent może samodzielnie usunąć i dodać dokumenty na platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 % jest całkowita cena netto za realizacje całości przedmiotu zamówienia zgodnego z OPZ. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę Kontrahenta, która uzyska najwyższą ocenę w rankingu złożonych ofert. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN. Osoba uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z Kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest Pani Karolina Rusinek-Rolska, nr 517 884 895, adres e-mail: karolina.rusinek-rolska@tvp.pl

Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/12534
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2023-10-27 10:30 2023-11-03 12:00
Termin składania:2023-11-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: najpóźniej do dnia 28.12.2023r.
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:TELEWIZJA POLSKA S.A
KAROLINA RUSINEK-ROLSKA
karolina.rusinek-rolska@tvp.pl
Zamawiający: OTV Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Numer dokumentu:WNZ-001160/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: