Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa rolet wewnętrznych
Organizator:Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach
Adres: ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza
Województwo / powiat: śląskie, pow. gliwicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL: 32 230 44 99
E-mail:
Opis:W związku z realizacją projektu pn. ,,Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania
obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego inicjatywy LEADER" w ramach
poddziałania 19.2. ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego na społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwracamy się
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę rolet wewnętrznych
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolet wewnętrznych
Przedmiot zamówienia Ilość
Rolety wewnętrzne o Wymiary: szer. 200 em, wys. 220 em. o montaż ścienny, kolorystyka w odcieniach szarości lub równoważne 8 sztuk
Rolety wewnętrzne o Wymiary: szer. 140 em, wys. 220 em. o montaż ścienny, kolorystyka w odcieniach szarości lub równoważne 2 sztuki
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 24.03.2021 na adres: gok@pilchowice.pl lub pocztą
tradycyjną do siedziby Zamawiającego, Ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza, z dopiskiem
,,dotyczy zapytania ofertowego nr 07/2021"
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Termin składania:2021-03-24
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do dnia 30.04.2021
IV. Miejsce dostawy:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres: Dom Kultury w Żernicy,
ul. Szafran ka 9, 44-144 Żernica
Wymagania:V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent przedstawi ofertę za pomocą formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Inne druki złożone przez oferenta nie będą brane pod uwagę.
3. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.
4. Przedstawiona cena musi zawierać koszt transportu wraz z wniesieniem do
budynku.
5. Oferta musi zawierać: datę sporządzenia, nazwę, adres lub siedzibę oferenta,
numer telefonu, numer NIP, REGON, adres e-mail, musi być złożona przez osobę
posiadającą uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia.
6. Ważność oferty jest równoznaczna z terminem realizacji zamówienia.
VII. Ocena ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem: cena 100%.
Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Kontakt:IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela:
Monika Kustra-Polak, tel 503-978-654, e-mail: kultura.gok@pilchowice.pl
Kod CPV:3951410-2
Numer dokumentu:07/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: