Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16283686 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa rowerów
Organizator:Urząd Miejski w Łęknicy
Adres: Żurawska 1,, 68-208 Łęknica
Województwo / powiat: lubuskie, pow. żarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48683624718
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:dostawę rowerów na potrzeby dla Gminy Łęknica
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 10 rowerów trekkingowych
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 rowerów trekkingowych z napędem elektrycznym.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa rowerów trekkingowych i rowerów o napędzie elektrycznym dla Gminy Łęknica z przeznaczeniem do wypożyczalni rowerów dla turystów. Rowery zapewnią możliwość aktywnego zwiedzania Łuku Mużakowa - zgodnie z założeniami projektu pn. Geopark Łuk Mużakowa - wspólne dziedzictwo UNESCO w polsko-niemieckim regionie przygranicznym
Przedmiot zamówienia
Przeznaczenie Kolor przeważający Rozmiar ramy Ilość
rower trekkingowy męski czarny lub grafitowy S 1
rower trekkingowy męski czarny lub grafitowy M 1
rower trekkingowy męski czarny lub grafitowy L 2
rower trekkingowy męski czarny lub grafitowy XL 1
rower trekkingowy damski czarny lub grafitowy M 2
rower trekkingowy damski czarny lub grafitowy L 3
rower trekkingowy z napędem elektrycznym damski/męski biały, czarny lub grafitowy do ustalenia z Zamawiającym 10
do ustalenia z Zamawiającym (co najmniej 5rowerów w rozmiarze
(co najmniej 5 rowerów 19 cali)
grafitowych)
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 09-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferty należy złożyć pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, pok. 103 lub pocztą elektroniczną na adres oferty@umleknica.pl. do dnia 09.11.2018 r. do godz. 15:00.
2) Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty - załącznik nr 1 w formie papierowej lub elektronicznej (oferty złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu Wykonawcy).
3) Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej, a którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, potwierdzi ofertę przed podpisaniem umowy poprzez opatrzenie jej podpisem osoby upoważnionej.
4) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
5) W ofercie Wykonawca wskaże producenta oraz model oferowanych rowerów.
6) Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
7) Wszelka korespondencja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywać się będzie w sposób, jak dla złożenia oferty (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną).
8) W ofercie Wykonawca umieści ryczałtową cenę ofertową cenę netto, obliczy wartość należnego podatku VAT (jeśli dotyczy) i wskaże ryczałtową cenę ofertową brutto (cena netto powiększona o podatek VAT).
Termin składania:2018-11-09
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: żarski Miejscowość: Łęknica
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
Potencjał techniczny
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia umożliwiające realizację zamówienia.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Nie przewiduje się zmian istotnych postanowień umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty - załącznik nr 1 w formie papierowej lub elektronicznej (oferty złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu Wykonawcy).
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert:
a) najniższa cena ofertowa (minimalizacja) - waga 100%
Podczas oceny ofert w kryterium najniższa cena Zamawiający będzie się posługiwał poniższym wzorem:
Ilość punktów = cena oferty brutto najniższa/cena ryczałtowa oferty brutto badanej oferty x 100
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie złożą prawidłowej oferty przez co nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Gmina Łęknica
Adres
Żurawska 1
68-208 Łęknica
lubuskie , żarski
Numer telefonu
+48683624700
Fax
+48683624701
NIP
9282076271
Numer naboru
PLSN.04.01.00-IP.01-00-BRA/15
Inne źródła finansowania
Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020
Załączniki

Załącznik nr 3 - OPZ
Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Perczyński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48683624718
Kod CPV:34422000-7, 34431000-7
Numer dokumentu:11060, 85015826
Źródło: Internet i własne
Załączniki: