Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa różnych produktów spożywczych
Organizator:Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie
Adres: ul. Żołnierska 26, 10-561 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon 895336810 fax 895336810
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
zaprasza do złożenia oferty na dostawy różnych produktów spożywczych
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce składania ofert: emailem (format pdf, jpg, doc, xls) lub pisemnie w sekretariacie szkoły
7. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 27.12.2021r. do godz. 15:00
Otwarcie ofert:8. Otwarcie kopert nastąpi 28.12.2021r. o godz. 9:00
Termin składania:2021-12-27
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonywania zamówienia: od 01.01.2022r, do 31.12.2022r.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania,
określonych w art. 108 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2) Spełniają warunki określone w art. 57 ust. Pkt. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, tzn.:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z handlem
produktami spożywczymi,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia,
4. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają być dołączone do oferty
1) Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 2 do Zaproszenia
2) Formularz cenowy - zał. Nr 3 do Zaproszenia
3) Zaparafowany projekt umowy - zał. Nr 4 do Zaproszenia
4) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w art. 108
- zał. Nr 5 do Zaproszenia
5) Oświadczenie zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. Nr 6 do Zaproszenia
5. Sposób przygotowania i złożenia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w języku polski z zachowaniem formy pisemnej, czytelna technika w sposób
trwały wg formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
2. Oferta na wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę(y)
uprawnioną(e) do reprezentowania wykonawcy (podpisy czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi)
i zaparafowana.
3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być zaparafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
4. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji,
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Strony oferty powinny być ponumerowane.
6. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie
UWAGA
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
Oferta cenowa na dostawę różnych produktów spożywczych
9. Udzielenie zamówienia
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym Zaproszeniu oraz Specyfikacji Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
2) O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie roboczym
3) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
4) Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt I ustawy - prawo zamówień
publicznych w Szkole Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie i specyfikacją warunków
zamówienia.
Numer dokumentu:SP22.230.2.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: