Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23151028 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-04-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami
Organizator:Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o
Adres: ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w Rogowcu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: >> DOSTAWA słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami na potrzeby zadania: ,,Odtworzenie instalacji oświetlenia ulicznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów" <<
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy wewnętrzne Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz z ,,Dobrymi Praktykami Zakupowymi", dostępnymi na stronie: http://www.es-k.pl/compliance.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ewelina.koch@es-k.pl lub złożyć w sekretariacie siedziby Spółki na adres Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec, Ul. Instalacyjna 2, w terminie do dnia 09.05.2022r. do godz. 10:00 w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: >> DOSTAWA słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami na potrzeby zadania: ,,Odtworzenie instalacji oświetlenia ulicznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów" << nie otwierać do dnia 09.05.2022r. do godz. 10:00.
Termin składania:2022-05-09
Wymagania:Jednocześnie informujemy, że oferta winna być opracowana i złożona na zasadach określonych przez Zamawiającego w dokumentach opublikowanych na stronie www.es-k.pl w zakładce przetargi wraz z Zaproszeniem do złożenia oferty. Oferta niezgodna z ww. dokumentami może zostać odrzucona przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
Wszelkie dokumenty złożone przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi, wszystkie koszty i wydatki związane z przygotowaniem ofert obciążają Wykonawcę.
Wszystkie informacje uzyskane w postępowaniu ofertowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawnione bez pisemnej zgody Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty winne być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: