Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27473235 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa soli drogowej
Organizator:Miejski Zakład Komunalny w Giżycku
Adres: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 798 112 435, tel. 667 166 682
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY MZK W GIŻYCKU.
Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
DOSTAWA soli drogowej (NaCl) dla MZK w Giżycku na potrzebę zimowego utrzymania dróg i
chodników.
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie
przekracza 130.000 złotych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) -opracowano na podstawie t.j. (Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy
PZP, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA soli drogowej do posypywania powierzchni dróg, chodników i w innych przypadkach, gdy
zachodzi potrzeba usunięcia śniegu, gołoledzi i zlodowaceń.
2.1. Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument procedury zapytania ofertowego przy
zlecaniu i realizacji dostaw.
2.2. Ogólne wymagania dotyczące dostaw - Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość
dostaw soli drogowej (NaCl).
2.3. Wymagania ogólne dla soli drogowej (chlorku sodu NaCl).
2.3.1. Sól drogowa (chlorek sodu - NaCl) stosowana do posypywania nawierzchni drogowych
i chodników w zimowym utrzymaniu dróg powinna spełniać następujące wymagania:
? skutecznie i szybko usuwać śliskość nawierzchni i zapobiegać gołoledzi,
? zachowywać trwałość działania przez zakładany okres czasu,
? nie wykazywać toksyczności i szkodliwego wpływu na środowisko,
? nie ulegać zbryleniu w okresie zmagazynowania, dać się łatwo rozsypać na
nawierzchni.
2.3.2. Wymagany skład chemiczny i ziarnowy dla soli drogowej zwykłej:
a) skład chemiczny:
? chlorku sodu NaCl
-
>
90%;
? SO 3 (tlenek siarki)
-
<
3,0%;
? H 2 O (woda)
-
<
3,0%;
? żelazocyjanek potasu
-
?
20mg/kg;
? CaCl 2 (78%) chlorek wapnia
-
>
0,75%;
? Części rozpuszcz. w wodzie
-
<
8,0%.
b) skład ziarnowy:
? ziarna >6,3mm
-
<
10%;
? ziarna < 1mm
-
<
60%.
w pozostałym zakresie parametrom określonym w normie PN-86/C-84081/02:1998 Sól (Chlorek
sodu).
1Dostarczony towar musi spełniać warunki i parametry szczegółowo przedstawione w opisie
przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym tzn. wszystkie dostarczone produkty spełniają
wszelkie normy i mogą być bezpiecznie użytkowane oraz posiadają pozytywną opinię Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów i Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Wykonawca dostarczy przy dostawie dokument potwierdzający zgodność z normą PN-86/C-
84081/02, w zakresie wskazanych parametrów, wystawiony przez laboratorium producenta lub inne
laboratorium.
3. Transport:
3.1. Sól drogowa (chlorek sodu - NaCl) może być przewożony luzem samochodami
samowyładowczymi.
3.2. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich form transportu, który nie wpłynie
niekorzystnie na jakość przewożonego materiału a w szczególności na jego zawilgocenie.
3.3. Dostawca powinien w czasie transportu dostosować się do obowiązujących ograniczeń
odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.
3.4. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość materiału oraz
terminowość dostaw.
3.5. Dostawca dostosuje środki transportowe do możliwości wyładowczych na posesji
Zamawiającego (siedziba MZK).
4. Wykonanie dostawy:
4.1. Dostawy soli drogowej (chlorku sodu - NaCl) należy dokonywać na podstawie harmonogramu
dostaw (uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym) nie później niż do dnia 30.08.2024 r.
4.2. O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego
z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
5. Kontrola jakości:
5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania badań kontrolnych pobierając próbki z
dostarczonej partii materiału przy udziale Dostawcy sporządzając protokół z pobranych
próbek. Następnie przekaże próbkę do badania specjalistycznej firmie. Próbki materiału
pobrane do badań należy opisać (tj. określić miejsce i datę pobrania, nr dokumentu
przewozowego, rodzaj badanego materiału np. sól drogowa zwykła).
5.2. Dla soli drogowej (chlorku sodu NaCl) badania cech składu chemicznego i ziarnowego będą
prowadzone zgodnie z wymogami norm.
6. Odbiór dostaw:
6.1. Do każdej partii soli drogowej Dostawca dołączy atest higieniczny Państwowego Zakładu
Higieny i deklarację zgodności dostarczonej partii materiału z atestem.
6.2. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru materiału na podstawie atestów, deklaracji
zgodności z atestem, specyfikacji i karty charakterystyki wyrobu oraz zgodności wartości
wykonanych ważeń kontrolnych z wartością deklarowaną w dokumencie przewozowym.
6.3. Jednostką obmiaru masy soli jest 1 tona.
6.4. Dostawca określi w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku.
6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania losowo wybranych kontrolnych ważeń
pojazdu na wadze zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 4 km. Koszt dojazdu
obciąża Dostawcę.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 10 lipca 2024 roku (środa) do godz. 10:00 w formie pisemnej, w
języku polskim, na wymaganym formularzu ofertowym stanowiącym - załącznik nr 1 wraz z
podpisanym (zaakceptowanym ) wzorem umowy stanowiącym - załącznik nr 2 oraz
Oświadczeniem Wykonawcy - załącznik nr 3, w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Zakład Komunalny,
ul. Suwalska 21,
11-500 Giżycko.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2024-07-10
Miejsce i termin realizacji:9. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
o Miejsce wykonania zamówienia: Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, Ul. Suwalska 21,
11-500 Giżycko
o Termin wykonania zamówienia:
- DOSTAWA powinna być zrealizowana przez Dostawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego
(loco magazyn Zamawiającego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.
Wymagania:2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną
ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym
transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: ,,Oferta na zakup
piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko" nie otwierać przed
10.07.2024 r. do godz. 10:15".
10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
o Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia.
12. Sposób i warunki płatności:
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za dostarczony towar
przelewem minimum 14 dni.
Wykonawca wystawi fakturę na:
Nabywca:
Gmina Miejska Giżycko
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
NIP 845-19-51-457
z terminem płatności
Odbiorca:
Miejski Zakład Komunalny
ul. Suwalska 21
11-500 Giżycko
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia bez podania
dodatkowych przyczyn.
Kontakt:Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Paweł Milewski - tel. 667 166 682, email:
pawel.milewski@mzk.gizycko.pl
Numer dokumentu:ST.2512.6.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: