Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sond pomiarowych pH CPS41D Memosens oraz czujników temperatury
Organizator:KGHM Polska Miedź S.A
Adres: ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Legnica
Państwo: Polska
Telefon / fax:76 74 77 120
E-mail:
Strona www:https://www.swz.kghm.pl
Opis:DOSTAWA sond pomiarowych pH CPS41D Memosens oraz czujników temperatury
Opis postępowania DOSTAWA sond pomiarowych pH:
1) cyfrowa elektroda pH Ceraliquid Memosens CPS41D - 7BC2B1 w ilości 2 szt,
DOSTAWA przetworników pomiarowych temperatury:
1) Termometr rezystancyjny Omnigrad M TR13 w ilości 2 szt.
a) Konfiguracja: TR13-AAR1TASHM300A
b) Długość szyjki E: 80 mm, DIN43772-2F
c) Długość zanurzeniowa L: 315 mm
d) Szczegóły: Wartość dolna zakresu: 0 °C, Wartość górna zakresu: 100 °C,
- Failure mode (1=low<3.6mA, 2=high>21mA): 2
- Konfiguracja wersji dual-sensor: PV=CH1, CH2 nie,
- Podłączenie elektr. (1=sprężyna, 2=śruba): 2
Grupa asortymentowa U10 - Kwasy nietechnologiczne
U11 - Odczynniki analityczne i CZDA
U50 - Pozostałe niewymienione prod. chemiczne
O0410 - Przyrządy laboratoryjne specjalizowane
O041106 - Części przyrz. do pom. ciśn.temp.wilgot.
O0450 - Przyrządy kontrolno pomiarowe, pozostałe
O07 - Sprzęt laboratoryjny, szklany
Czy umowa ramowa? Nie
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=473503

Data i godz. zakończenia czasu na składanie ofert 2021-09-02 11:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2021-09-01 14:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=473503
Termin składania:2021-09-02
Wymagania:Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu I. Warunki udziału w postępowaniu
- Wartość oferty będzie zawierać koszty transportu, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Termin dostawy do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
- Oferta musi być kompletna tzn. obejmować wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu.
- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia.
- Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy od daty odbioru Towaru.
- Oferent, który wygra w postępowaniu i nie jest wpisany do bazy dostawców KGHM Metraco S.A będzie zobowiązany do podpisania umowy o sposobie dokonywania płatności, plik znajduje się w zakładce Załączniki dla Oferentów.
- Termin płatności za realizację zadania zostanie odroczony o:
a) 30 dni od daty otrzymania faktury w przypadku wartości zamówienia poniżej 10 000 zł netto,
b) 60 dni od daty otrzymania faktury w przypadku wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia oferty przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż wymagane.
II. Oświadczenia Dostawcy:
1. Dostawca oświadcza, iż:
a. jest czynnym podatnikiem VAT,
b. wskazany w umowie o sposobie dokonywania płatności numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z prowadzoną działalnością umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
c. wskazany w umowie o sposobie dokonywania płatności numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest w elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej udostępnianym z dniem 01/09/2019 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów.
d. respektuje postanowienie Zamawiającego, że wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Dostawcy tylko i wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
e. postanowienia jak w literach od b do d mają także zastosowanie w przypadku płatności wierzytelności wyrażonej w walucie obcej z tym, że jej część w wysokości wykazanego podatku VAT należy przelać na tzw. rachunek rozliczeniowy VAT w kwocie PLN pod warunkiem, iż jest ona prawidłowo wykazana na fakturze.
2. Jeżeli w związku ze złożonym oświadczeniem, o którym mowa w ust. II. pkt. 1 Dostawca nie spełni w okresie zawarcia/rozliczenia transakcji (tj. od dnia dostawy do dnia zapłaty za nią wynagrodzenia) chociażby jednego z wymienionych w nim warunków, płatność zostaje wstrzymana do czasu ich spełnienia. Takie opóźnienie płatności nie stanowi podstawy do żądania przez Dostawcę jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
Wzór obowiązującego Zamówienia znajduje się w załączniku dla oferentów.
Działając w imieniu KGHM Metraco S.A. zgodnie z zasadami reprezentacji informujemy, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwłaszcza z przepisem zawartym w art. 6 ust. 1, lit. b), przetwarzanie danych przekazywanych przez wykonawców w postępowaniach SWZ jest zgodne z prawem, w szczególności z uwagi na to, iż jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Kontrahent składający ofertę akceptuje w/w warunki udziału w postępowaniu oraz akceptację oświadczenia.
Operator: Łukasz Walczak
Tryb postępowania: Nieograniczony
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z formularzem
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
klauzula+RODO.pdf
UMOWA+O+SPOSOBIE+DOKONYWANIA+PŁATNOŚCI.pdf
Zamówienie_zakupu_wzór_Metraco.pdf
ZGODA+RODO+podpisanie+umowy+o+sposobie+dokonywania+płatności.pdf
Kontakt:KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Łukasz
Nazwisko: Walczak
Ulica: ul. Św. M. Kolbe 9
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Email: lukasz.walczak@metraco.pl
Telefon: 76 74 77 120
Numer dokumentu:METRACO/PH/21/83471
Źródło: Internet i własne
Załączniki: