Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20924815 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-03-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa specjalistycznego mikroskopu konserwatorskiego
Organizator:Muzeum Narodowe w Krakowie
Adres: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:124335621
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38369
Opis:DOSTAWA specjalistycznego mikroskopu konserwatorskiego
Powstaje w kontekście projektu
POIS.08.01.00-00-0015/17 - Przeszłość przyszłości - remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji

Część 1
DOSTAWA specjalistycznego mikroskopu konserwatorskiego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego mikroskopu konserwatorskiego do obserwacji powierzchni dzieł sztuki z możliwością cyfrowej rejestracji obrazu.
2. Wraz z dostawą urządzenia Wykonawca wykonana testy poprawności działania w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzające zgodność oferty z rzeczywistymi parametrami. Mikroskop po zainstalowaniu powinien być gotowy do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
3. W dniu dostawy Wykonawca przeprowadzi instruktaż z zakresu działania i obsługi mikroskopu dla max. 7 osób wskazanych przez Zamawiającego. Długość trwania instruktażu musi być dostosowana do specyfiki urządzenia (co najmniej 1 godzinę, do wyczerpania tematu) i zapewnić osobom biorącym udział w instruktażu niezbędną wiedzę do obsługi, w tym udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania.
4. Wykonawca zobligowany jest udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Mikroskop musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne:
1) Głowica Optyczna:
a) system optyki dający obraz rzeczywisty, prosty, nieodwrócony;
b) tory optyczne równoległe;
c) głowica obrotowa w zakresie 0 - 360o;
d) tubus trójokularowy z w pełni wyposażonym we wszystkie elementy portem foto - umożliwiającym zamontowanie aparatu marki Canon (będącego w posiadaniu Zamawiającego), i parą okularów szerokokątnych o pochyleniu pod kątem min. 20o
e) para okularów z regulacją dioptryczną +/- 5 dioptrii na obu okularach;
f) odległość robocza do 170 mm;
g) mechanizm ogniskowania makro;
h) obiektyw co najmniej achromatyczny, z możliwością zaoferowania wyższej klasy, zgodnie z kryterium oceny ofert;
i) zakres całkowitego powiększenia od 10x do co najmniej 70x, przy czym priorytetem jest uzyskanie jak najlepszej jakości obrazu.
2) Oświetlenie:
a) Ledowe, dwupunktowe na elastycznych przewodach;
b) Przystawki do ustawiana ostrości na światłowodach;
c) Zimne źródło światła o temperaturze barwowej 5600K;
d) płynna regulacja jasności w zakresie 0-100%.
3) Statyw
a) mobilny, umożliwiający złożenie poszczególnych elementów do transportu/przechowywania;
b) Podstawa jezdna, wyposażona w hamulce blokujące przesuniecie statywu;
c) kolumna pionowa osadzona na podstawie jezdnej z regulacją wysokości blokowaną w dowolnym miejscu;
d) Ramiona poziome:
- ramie tylne zamontowane na kolumnie pionowej o kącie obrotu 360o z blokowaną pozycją w dowolnym miejscu;
- Ruchome ramie przednie połączone z ramieniem tylnym przegubem obrotowym w zakresie 0 - 270o z blokada pozycji w dowolnym miejscu;
- Ramię przednie - umożliwiające regulację ustawienia głowicy w pionie od min. 500 mm co najmniej 2000 mm od podłoża z blokadą ustawienia w dowolnym punkcie;
- Ramię przednie umożlwiające regulacje pracy głowicy mikroskopu w pionie i pod dowolnym kątem z blokadą pozycji.
4) Serwis
a) serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta;
b) wsparcie techniczne realizowane w języku polskim, z możliwością realizacji bezpośrednio u Zamawiającego;
c) czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze;
d) kalibracja sprzętu.
5) Wymagania dodatkowe:
a) certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa - do złożenia na etapie realizacji umowy;
b) instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji pracownika Wykonawcy, który posiada stosowną wiedzę z zakresu obsługi urządzenia i przeprowadzi stosowny instruktaż.
6) Instruktaż
przeprowadzone w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego w wymiarze do min. 1 h, dla max 7 osób wskazanych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga załączenia do oferty informacji/broszury/katalogu o oferowanym produkcie tj:
- Głowicy optycznej
- Oświetleniu
- Statywie
Informacja/broszura/katalog dotycząca ww. elementów musi być autorstwa producenta danego elementu. Treść tego dokumentu musi wskazywać na ogólne parametry i funkcjonalności oferowanego produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub niemieckim.
Szczegółowe informacje odnośnie zakresu przedmiotu zamówienia oraz zasad prowadzonego postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz Załączniki do SIWZ w postaci: Formularza Ofertowego (zał 1 do SIWZ), Wzoru Umowy (zał 2 do SIWZ), Klauzula RODO (zał. 3 do SIWZ), Regulamin postępowania (zał. 4 do SIWZ).
Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.
Okres gwarancji
Minimum 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2021-03-29

Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-18

Data ostatniej zmiany

2021-03-24
Termin składania:2021-03-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Krowodrza
Miejscowość
Kraków
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie
Warunki zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w Wytycznych pkt. 6.5.2 pn. ,,Zasada konkurencyjności" w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Zmiany treści umowy mogą dotyczyć:
1) przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy, z przyczyn niezależnych od stron umowy:
a) strajków u producenta oferowanego asortymentu lub jego podwykonawców kooperantów, przestojów produkcyjnych niezależnych od producenta,
b) wystąpienia siły wyższej, w tym stanu stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, związany m.in. z koronawirusem SARS-CoV-2 (lub pochodnymi tego wirusa)
c) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
- zmiana terminu jest dopuszczalna tylko o okres trwania okoliczności, będących podstawą zmiany; zaistnienie przyczyn zmiany terminu musi być drugiej stronie przedstawione niezwłocznie po jej ujawnieniu wraz z szczegółowym uzasadnieniem przyczyn zmiany, z zastrzeżeniem że przedłużenie terminu nie może spowodować utraty dofinansowania przez Zamawiającego.
2) wprowadzania zmian w zakresie dostarczonego mikroskopu jeżeli:
a) zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot umowy został wycofany ze sprzedaży, zaprzestano jego produkcji lub brak jest dostępu do niego na rynku europejskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego produktu pod warunkiem iż parametry techniczne nie są gorsze (identyczne lub lepsze) od pierwotnie zaoferowanych a cena pozostaje bez zmian,
b) wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm powodujących, że realizacja zamówienia wg poprzednich nieobowiązujących norm lub przepisów spowodowałby niemożność użytkowania asortymentu przez Zamawiającego; umowa podlegać będzie zmianie w zakresie,
w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów lub norm, które umożliwią eksploatację sprzętu po ich wprowadzeniu
c) stały się konieczne na skutek wad w ,,Opisie przedmiotu zamówienia", czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub spowodują utrudnienie w użytkowaniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego;
d) zmiany parametrów lub wymiarów pierwotnie określonych opisie przedmiotu zamówienia jeśli:
- zmiany wynikają z niezgodności lub wad w ,,opisie przedmiotu zamówienia" i powodują utrudnienie w użytkowaniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego;
- nie odbiegają znacząco od pierwotnie określonych wymiarów tj. mieszczą się w granicy +/- 10%.
3) wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy, poprzez zwiększenie jego wysokości w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT (ceny netto, zarówno za wykonanie całości zamówienia, jak i ceny netto składowe nie ulegają zmianie);
b) wprowadzenia do umowy aneksem dodatkowego wyposażenia mikroskopu, jeżeli nie prowadzi to do zmiany charakteru umowy, a wartość jest mniejsza niż 10% wartości umowy, określonej w § 5 Umowy.
3. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. b) muszą zostać ujęte w protokole konieczności podpisanym przez obydwie Strony, po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji i potwierdzeniu, że dodatkowe elementy mikroskopu nie odbiegają od cen rynkowych (tj. nie wyższe niż 10% wyceny rynkowej).
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-18
Data ostatniej zmiany
2021-03-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 70%
,,Cena" rozumiana jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego zamówienia podstawowego.
Zasady przyznawania punktacji w tym kryterium, zgodnie z rozdziałem VI ust. 3 SIWZ
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Funkcjonalność 20%
,,Funkcjonalność" rozumiana jako: rodzaj zastosowanego obiektywu
Zasady przyznawania punktacji w tym kryterium, zgodnie z rozdziałem VI ust. 4 SIWZ.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja 10%
,,Gwarancja" rozumiane jako okres czasowy od darty odbioru mikroskopu, w którym Wykonawca deklaruje się zapewnić serwis gwarancyjny producenta mikroskopu na zasadach określonych w projekcie umowy.
Zasady przyznawania punktacji w tym kryterium zgodnie z rozdziałem VI ust. 5 SIWZ.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Patryk Rojek
tel.: 124335621
e-mail: projek@mnk.pl
Kod CPV:38510000-3, 38519200-8
Numer dokumentu:2021-14284-38369, EP-ZPU-271-08/21
Źródło: Internet i własne
2021-03-25 09:47
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.