Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20685107 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa specjalistycznych materiałów do badań
Organizator:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel +48 81 537 57 01
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

,,DOSTAWA specjalistycznych materiałów do badań do UMCS w Lublinie"
1. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do zaproszenia ,,Opis przedmiotu zamówienia"
Miejsce i termin składania ofert: 3. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem ,,Formularza ofertowego", stanowiącego Załącznik do Zaproszenia.
2) Ofertę wykonawca składa w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy SmartPzp, pod adresem: https://pzp.umcs.pl w terminie do dnia 10.02 2021 r., do godz. 11:00.

a) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
b) Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk ,,Załóż konto". Sposób rejestracji znajduje się w zakładce ,,Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPzp", dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
c) Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
d) Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany odpowiednim podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby.
e) Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (z uwagi na szyfrowanie ofert brak jest możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę, wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę". Wykonawca po wycofaniu oferty ma możliwość ponownego złożenia oferty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w ,,Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP". Po upływie terminu do składania ofert, Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
f) Szczegółowy sposób składania oferty: znajduje się w zakładce ,,Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPzp", dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
g) Za datę wpływu ofert, oświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Termin składania:2021-02-10
Wymagania:4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cena brutto podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami dostawy materiałów do badań np. kosztów dostawy zamawianych materiałów do badań.
5. Kryteria oceny ofert: Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie podmiotowej BIP.
8. Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
10. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Kontakt:2. Osoba upoważniona do kontaktu: Magdalena Modrzyńska, nr tel. 81 537 57 00, e-mail: magdalena.modrzynska@poczta.umcs.lublin.pl
Numer dokumentu:PUB/5-2021/DZP-z
Źródło: Internet i własne
Załączniki: