Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu biurowego
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Adres: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
dolnośląskie, pow. Wrocław
kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
małopolskie, pow. Kraków
mazowieckie, pow. Warszawa
podkarpackie, pow. Rzeszów
podlaskie, pow. Białystok
śląskie, pow. Gliwice
zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Pokaż pozostałe (8)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.0618567761
E-mail:
Strona www:https://przetargi.wody.gov.pl
Opis:DOSTAWA sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie z podziałem na 9 części:
Zadanie 1 - RZGW w Białymstoku, Ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok,
Zadanie 2 - RZGW w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
Zadanie 3 - RZGW w Gliwicach, Ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,
Zadanie 4 - RZGW w Krakowie, Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
Zadanie 5 - RZGW w Poznaniu, Ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
Zadanie 6 - RZGW w Rzeszowie, Ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,
Zadanie 7 - RZGW w Szczecinie, Ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin,
Zadanie 8 - RZGW w Warszawie, Ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
Zadanie 9 - RZGW we Wrocławiu, Ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
z zasadami i warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zwanego OPZ (zał. nr 1).
5. Zakres zamówienia - Formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 2)
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie (szczegółowy opis w formularzu).
Miejsce i termin składania ofert: 13. Miejsce i termin złożenia ofert:
a) przez Platformę zakupową
w terminie do 26.07.2022 r. godz. 10:00
Termin składania:2022-07-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2022 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): brak wymagań
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę ofert należy wyliczyć zgodnie ze wzorem kalkulacji cenowej.
Cena winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku przesłania skanu oferty, Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnej oferty w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia podpisania umowy.
Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty (zał. nr 2).
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: nie dotyczy
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy
Uwagi:16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59 A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego PO.ROO.283.1.2022.MK na Dostawę sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

_________________________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie, bez podawania przyczyny.
Kontakt:Osoby wskazane do kontaktu:
Martyna Koczorowska, tel. 61 8567 761, e-mail: martyna.koczorowska@wody.gov.pl
Numer dokumentu:PO.ROA.283.1.2022.MK
Źródło: Internet i własne