Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego
Organizator:CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej - Curie
Adres: ul. Wawelska 15 B,, 02-034 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki, Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty w zamkniętych kopertach, oznaczonych jak w podano w Rozdz. VII pkt. 16, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wawelskiej 15 B w pokoju nr 009 do godz. 11.00 do dnia 02.10.2018 r. Doręczenie oferty do innego miejsca, niż wskazanego powyżej, nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz dane Wykonawcy, tj. nazwę, adres, numer
telefonu i faxu.
Termin składania:2018-10-02
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostawy - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowania.
V. TERMIN PŁATNOŚCI.
Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM RANGA
1. Cena 100%
1) [C] Cena-100%
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena":
najniższa oferowana cena brutto
[C] = ----------------------------------------------x 100 x 100%
cena brutto w ofercie ocenianej
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką;
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
4. Ceny oferty mają być podane w PLN netto i brutto oraz wpisane do ,,formularza ofertowego" stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego i dołączone do oferty;
5. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz;
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;
7. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być własnoręcznie podpisane i datowane przez osoby podpisujące ofertę;
8. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie;
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym Zapytaniem Ofertowym oświadczenia, dokumenty;
10. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem";
11. W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić ich prawdziwości w inny sposób, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów;
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
13. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;
14. Oferta powinna zawierać spis treści;
15. Dokumenty zastrzeżone muszą posiadać w górnym prawym rogu czerwony napis ,,zastrzeżone" i muszą być włożone w osobną kopertę. Kopertę tą (z napisem ,,zastrzeżone") należy włożyć do koperty tzw. zewnętrznej wraz z innymi dokumentami (jawnymi). Kopertę tą (z napisem ,,zastrzeżone") należy włożyć do koperty tzw. zewnętrznej wraz z innymi dokumentami (jawnymi). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy złożyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:
a) załączyć szczegółowe uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone w oferc informacje spełniają łącznie trzy warunki:
-- mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inni posiadający wartość gospodarczą,
-- nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
-- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
b) dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa", lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia treści
,, informacje zawarte na stronach od nr....... do nr........stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.
16. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej:
Oferta na:
dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-lnstytutuim.
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
nr ZO-57/18/BD Nie otwierać przed 02.10.2018 r. godz. 11.00
Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz dane Wykonawcy, ti. nazwę, adres, numer telefonu i faxu. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach, jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty;
18. Złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty powinno nastąpić w formie pisemnej. Po złożeniu wniosku o WYCOFANIE oferty zostanie ona zwrócona osobie upoważnionej do odbioru oferty;
19. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ustala się , że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1. upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).
2. podpisany załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - formularz ofertowy;
3. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą :
3.1. świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku, gdy opisany w Zapytaniu Ofertowym przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia ;
3.2.oryginalnych, pełnych dokumentów producenta w języku polskim jednoznacznie potwierdzających zgodność parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego lub
oryginalnych dokumentów producenta potwierdzających zgodność parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego w języku angielskim pod warunkiem załączenia do dokumentów OŚWIADCZENIA dystrybutora w języku polskim, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego i jest zgodny z jego wymaganiami.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert tj. do dnia 27.09.2018 r.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
Pracownikiem uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:
o/ w kwestiach formalnoprawnych - p. Beata Dymek S e-mail: beata.dymek@coi.pl
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:
Treść Zapytania Ofertowego , treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje Zapytania Ofertowego, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.coi.pl w dziale/zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
8. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym
Kontakt:4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
Pracownikiem uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:
o/ w kwestiach formalnoprawnych - p. Beata Dymek S e-mail: beata.dymek@coi.pl
Numer dokumentu:57/18/BD
Źródło: Internet i własne
Załączniki: