Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Organizator:BEST MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o
Adres: Budowlanych 66, 45-123 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon : +48 604 160 470
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa sprzętu elektronicznego i oprogramowania na potrzeby informatyzacji firmy BEST
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są:
Część 1: Dostawa zestawów sprzętu komputerowego i serwerowego wraz z oprogramowaniem.
Część 2: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest:
Część 1: Dostawa zestawów sprzętu komputerowego i serwerowego wraz z oprogramowaniem.
Część 2: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.
Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Załączniku nr. 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1: Dostawa zestawów sprzętu komputerowego i serwerowego wraz z oprogramowaniem.
Część 2: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.
Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Załączniku nr. 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Kod CPV
30200000-1
Nazwa kodu CPV
Urządzenia komputerowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia
KODY CPV

30200000-1 - Urządzenia komputerowe
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
48820000-2 - Serwery
30232110-8 - Drukarki laserowe
32425000-8 - Sieciowy system operacyjny
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 08-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
2) Oferta, oświadczenia oraz inne dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
3) Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być sporządzone z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4) Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę (tj. osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji).
5) Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji), poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem"
6) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia i inne dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy, przygotowany wg. wzoru stanowiącego (Załącznik nr. 1)
2. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (Załącznik nr. 2)
3. Opcjonalnie dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli nie wynika to z danych publicznie dostępnych na portalach typu CEIDG czy KRS)
4. Opcjonalnie specyfikacja techniczna urządzeń, jeżeli zapisy zawarte w formularzu Oferty nie są wystarczające do potwierdzenia zgodności urządzeń z wymaganiami zawartymi w OPZ.
Ofertę i załączniki do oferty należy wydrukować i podpisać oraz przekazać drogą tradycyjną (z wykorzystaniem poczty, kuriera lub osobiście). Podpisane dokumenty należy włożyć do koperty, która musi zawierać dane Zamawiającego jako adresata, oraz dane Wykonawcy jako Nadawcy. Na kopercie należy umieścić dopisek ,,Oferta na dostawę sprzętu".
W zamówieniu wydzielono 2 części. Oferent ma prawo złożyć ofertę częściową, przy czym złożona oferta musi:
1. Dotyczyć części 1 zamówienia lub
2. Dotyczyć części 2 zamówienia lub
3. Dotyczyć obu części zamówienia
Nie można składać oferty na wybrane elementy danej części zamówienia.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania Ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zmiany lub wycofanie Oferty składa się według takich samych zasad jak Ofertę.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć poprzez przekazanie drogą tradycyjną (z wykorzystaniem poczty, kuriera lub osobiście) na adres Zamawiającego:
BEST Materiały Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Budowlanych 66
45-123 Opole
2. Termin składania ofert upływa z dniem wskazanym w ogłoszeniu, o godzinie 10.00 (decyduje data wpływu do siedziby firmy Zamawiającego, również w wypadku wysyłki pocztą, kurierem, doręczeniem osobistym).
3. Odczytanie i ocena ofert nastąpi z dniem terminu upływu składania ofert, o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający o wynikach postępowania niezwłocznie powiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji w Bazie Konkurencyjności.
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy wraz z informacją o niezłożeniu tej oferty w terminie. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegać ocenie.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca, który złoży ofertę, pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
Termin składania:2019-05-08
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z zadeklarowanym na formularzu ofertowym, jednak nie późniejszym niż 24 czerwca 2019 roku.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Brak wymagań w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Brak wymagań w tym zakresie
Potencjał techniczny
Brak wymagań w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Brak wymagań w tym zakresie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Brak wymagań w tym zakresie
Dodatkowe warunki
Brak wymagań w tym zakresie
Warunki zmiany umowy
PODPISANIE UMOWY, ZAKRES UMOWY, TERMIN PŁATNOŚĆ, DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE
1. Zakres umowy określa Załącznik nr. 4. (wzór umowy).
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest obowiązany do niezwłocznego zawarcia umowy (dopuszczalnego przepisami prawa), nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty.
3. Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów publicznie dostępnych (na stronach CEIDG lub KRS).
4. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o normy Kodeksu Cywilnego.
5. Płatność następować będzie zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy (załącznik nr. 4).
6. Dopuszcza się zmiany w umowie w następujących sytuacjach:
a. gdy będą one wynikać z czynników niemożliwych do przewidzenia na dzień ogłoszenia Zamówienia lub z powodu działania siły wyższej, które uniemożliwią prawidłową realizację umowy,
b. gdy będą dotyczyć szczegółów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, które pozostają bez wpływu na ogólną funkcjonalność przedmiotu zamówienia, a wynikają ze zmian technicznych, technologicznych czy dobrych praktyk stosowanych w branży.
c. zmiana terminu dostawy - pod warunkiem, że Instytucja Finansująca wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji projektu
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:
1. ,,Oświadczenie o braku powiązań" (załącznik nr 2) - Oświadczenie potwierdzające brak powiązań osobowych lub kapitałowych.
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie to nie wynika z danych i informacji zawartych na portalach publicznych (KRS, CEIDG).
3. (opcjonalnie) specyfikacja techniczna urządzeń, jeżeli zapisy zawarte w formularzu Oferty nie są wystarczające do potwierdzenia zgodności urządzeń z wymaganiami zawartymi w OPZ.
Zamówienia uzupełniające
W zamówieniu wydzielono 2 części. Oferent ma prawo złożyć ofertę częściową, przy czym złożona oferta musi:
4. Dotyczyć części 1 zamówienia lub
5. Dotyczyć części 2 zamówienia lub
6. Dotyczyć obu części zamówienia
Nie można składać oferty na wybrane elementy danej części zamówienia.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena musi być podana w złotych polskich , cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ceną ofertową, wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia wartość netto oferty.
5. Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę VAT oraz wyliczyć wartość brutto oferty.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania (w wyniku szacowania) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 7 chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium wyboru oferty to:
a) 70% - Cena Brutto (C)
b) 20% - Termin realizacji (T)
c) 10% - Okres gwarancji (G)
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
Ad a) - Sposób obliczenia punktów dla kryterium ,,Cena Brutto - (C)"
C = Cn/Cb x 100 x 70 % liczba punktów w kryterium ,,Cena Brutto"
gdzie:
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert nie odrzuconych
Cb - cena brutto oferty badanej (rozpatrywanej)
100 - wskaźnik stały
70% - procentowe znaczenie kryterium ,,ceny"
Ad b) - Sposób obliczenia punktów kryterium ,,Termin realizacji" - (T)"
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższą zasadą:
20 punktów - gdy wykonawca zaoferuje termin realizacji nie dłuższy niż 15 dni lub równy 15 dni,
10 punktów - gdy wykonawca zaoferuje termin realizacji nie dłuższy niż 30 dni lub równy 30 dni, ale dłuższy niż 15 dni,
0 punktów - gdy wykonawca zaoferuje termin realizacji dłuższy niż 30 dni.
UWAGA: przez dni rozumiemy dni liczone kalendarzowo (a nie dni robocze).
Ad c) - Sposób obliczenia punktów kryterium ,,Okres gwarancji" - (G)"
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższą zasadą:
10 punktów - gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuży o 24 lub więcej miesięcy od określnego w OPZ minimalnego okresu gwarancji,
5 punktów - gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuży o 12 lub więcej miesięcy (ale mniej niż 24 miesiące) od określnego w OPZ minimalnego okresu gwarancji,
0 punktów - w pozostałych wypadkach.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.
Ocena jest dokonywana dla każdej części zamówienia niezależnie.
UWAGA: W przypadku wątpliwości w zakresie zgodności przedłożonej oferty z wymaganiami - Zamawiający ma prawo zarządzać dodatkowych dokumentów i informacji celem potwierdzenia tej zgodności. Oferent musi dostarczyć wymagane dokumentu i informacje w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Zamawiającego. W takiej sytuacji termin wyłonienia wykonawcy ulega wydłużenia o okres niezbędny do potwierdzenia zgodności ofert z wymaganiami.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub jakąkolwiek osobą lub podmiotem wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokumentem potwierdzającym brak powiązań osobowych lub kapitałowych jest ,,Oświadczenie o braku powiązań" (załącznik nr 2).
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
BEST MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Budowlanych 66
45-123 Opole
opolskie , Opole
Numer telefonu
775005600
NIP
7543076146
Tytuł projektu
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie procesu sprzedaży i procesów pomocniczych w firmie BEST Materiały Budowlane
Numer projektu
RPOP.02.01.02-16-0003/18-00
Inne źródła finansowania
Środki własne zamawiającego + współfinansowanego z EFRR w ramach W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020
Załączniki

Załącznik 4 - Wzór Umowy
Załącznik 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik 2 - Oświadczenie
Załącznik 1 - Formularz Oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Okoń - Prezes Zarządu, Telefon : +48 604 160 470, Mail : k.okon@firmabest.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Telefon : +48 604 160 470
Kod CPV:30200000-1
Numer dokumentu:1182688
Źródło: Internet i własne
Załączniki: