Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu fotograficznego
Organizator:ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:791139898 Fax 222034159
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa sprzętu fotograficznego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego:
1. APARAT CYFROWY SONY A7R III BODY (ILCE7RM3B)
2. OBIEKTYW SONY FE 85 MM F/1.8 (SEL85F18)
3. KARTA PAMIĘCI SANDISK EXTREME PRO SDXC 128 GB 170/90 MB/S V30 UHS-I U3 (2 szt.)
4. AKUMULATOR NP-FZ100 (2 szt.).
Cel zamówienia
W związku z realizacją Projektu ,,Innowacyjny system zautomatyzowanego monitoringu infrastruktury krytycznej w zakresie linii elektroenergetycznych" (dalej: Projekt) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Enprom Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zamówienia:
Dostawa sprzętu fotograficznego:
1. APARAT CYFROWY SONY A7R III BODY (ILCE7RM3B)
2. OBIEKTYW SONY FE 85 MM F/1.8 (SEL85F18)
3. KARTA PAMIĘCI SANDISK EXTREME PRO SDXC 128 GB 170/90 MB/S V30 UHS-I U3 (2 szt.)
4. AKUMULATOR NP-FZ100 (2 szt.)
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego:
1. APARAT CYFROWY SONY A7R III BODY (ILCE7RM3B)
2. OBIEKTYW SONY FE 85 MM F/1.8 (SEL85F18)
3. KARTA PAMIĘCI SANDISK EXTREME PRO SDXC 128 GB 170/90 MB/S V30 UHS-I U3 (2 szt.)
4. AKUMULATOR NP-FZ100 (2 szt.).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 25-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć:
a) drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: p.debski@enprom.pl
b) pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub osobiście do sekretariatu Zamawiającego: ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa w godzinach jego otwarcia (od 9:00 do 17:00)
do dnia 25.03.2019 r. do godziny 12:00
z dopiskiem (na kopercie lub w tytule maila) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/01/2019
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi w sposób jednoznaczny wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego do dnia 18.03.2019 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego po upływie ww. terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: p.debski@enprom.pl .
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa), dnia 25.03.2018 r.
o godzinie 12:30
6. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin składania:2019-03-25
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć:
a) drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: p.debski@enprom.pl
b) pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub osobiście do sekretariatu Zamawiającego: ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa w godzinach jego otwarcia (od 9:00 do 17:00)
do dnia 22.03.2019 r. do godziny 12:00
z dopiskiem (na kopercie lub w tytule maila) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.2/01/2019
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi w sposób jednoznaczny wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego do dnia 18.03.2019 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego po upływie ww. terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: p.debski@enprom.pl .
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa), dnia 22.03.2018 r.
o godzinie 12:30
6. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wypełnienie załączników zgodnie z dokumentacją zamówienia (Zał. 1,2,3)
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która opiewa na najniższą łączną cenę netto za dostawę Zamówienia.
3. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, wyrażoną w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca podaje cenę oferty w kwocie netto
Wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Taneczna 18C/1
02-829 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
791139898
Fax
222034159
NIP
7010261504
Tytuł projektu
Innowacyjny system zautomatyzowanego monitoringu infrastruktury krytycznej w zakresie linii elektroenergetycznych
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0307/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dębski
Kod CPV:38650000-6
Numer dokumentu:1173279, 1.2/01/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: