Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14362926 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Adres: ul. Chopina 16 A, 39-300 Mielec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz
z zakupem licencji i wsparcia dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy
w Mielcu.
2. Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia, liczbę oraz
wymagane parametry techniczne Zamawiający określił w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
3. Miejsce realizacji: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. Chopina 16A,
39-300 Mielec.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu
zamówienia do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu własnym
transportem oraz zorganizowania rozładunku na swój koszt,
odpowiedzialność i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
całego asortymentu na I piętro budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Mielcu i złożenia go we wskazanym miejscu.
5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone
w załączniku nr 2 do zaproszenia - Wzór Umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.11.2017 r. do godziny 10.00.
2. Oferty złożone po terminie nie biorą udziału w postępowaniu.
Termin składania:2017-11-10
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia:
Do czterech tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami:
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować mailowo na adres sekretariat@pup.mielec.pl.
VI. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Ofertę składa się w języku polskim drogą mailową w formie skanu na
adres: sekretariat@pup.mielec.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia oferty w formie pisemnej na adres: Powiatowy Urząd Pracy
w Mielcu, ul. Chopina 16A, 39-300 Mielec, sekretariat - pokój nr 13 (I
piętro).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.
Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane w zaproszeniu
dokumenty i oświadczenia.
3. Zaleca się złożenie oferty na wzorach formularzy przygotowanych
przez Zamawiającego - wg załączników do niniejszego zaproszenia.
W przypadku przygotowania oferty na innych formularzach Wykonawca
przedstawi wszystkie informacje wskazane w przygotowanych przez
Zamawiającego wzorach formularzy.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, złożenie kilku ofert skutkuje ich
odrzuceniem.
5. Złożenie oferty niepodpisanej, niezgodnej z wymaganiami określonymi
w niniejszym zaproszeniu albo zawierającej przedmiot niezgodny
z opisem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania
z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust. 7-9. Za niezgodną z wymaganiami
zaproszenia uznaje się w szczególności ofertę zawierającą błędy
w obliczeniu ceny, brak prawidłowych pod względem treści
dokumentów i oświadczeń.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić
ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi
być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta,
z dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY". ,,ZMIANA OFERTY" zostanie dołączona
do oferty Wykonawcy.
8. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać ofertę
z postępowania składając stosowne powiadomienie.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto całego przedmiotu
zamówienia, zwaną dalej ,,ceną oferty" w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915), tj. wartość wyrażoną
w jednostkach pieniężnych.
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty,
w tym podatek VAT.
3. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do zaproszenia obliczoną według zamieszczonej w nim
tabeli asortymentowo-cenowej.
4. W formularzu ofertowym cenę oferty należy podać liczbowo i słownie
w złotych polskich.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty (tabela asortymentowo-cenowa):
1) wartość brutto należy wyliczyć na podstawie następującego
wzoru: ,,Cena jednostkowa brutto" x ,,Liczba",
2) cenę oferty stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji
tabeli asortymentowo-cenowej,
3) wyliczeń w tabeli asortymentowo-cenowej należy dokonywać
zgodnie z podanymi formułami,
4) cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi,
5) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje tabeli
formularza asortymentowo-cenowego ściśle wg tabeli bez
dodatkowych zmian w jej treści.
6. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w tabeli asortymentowocenowej
są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać
zmianom.
7. Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek
oczywistych omyłek pisarskich, w szczególności takich jak:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
2) ewentualny błąd gramatyczny,
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
8. Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek
oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak błędny wynik
działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań
matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe
netto/brutto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń.
Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje
możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które
wystąpią w ofertach.
9. Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających
na niezgodności oferty z zaproszeniem, nie powodujących istotnych
zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w ust. 9.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów na
potwierdzenie ich spełniania:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert.
1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty spełniające wymagania określone
przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto podana w polskich
złotych (PLN).
3. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym
kryterium jest cena nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy, składający
oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej wyższą
ceną skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
X. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje
o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu realizacji zamówienia publicznego.
1. Zamawiający - w toku badania i oceny ofert - może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiadać będzie wymaganiom określonym w zaproszeniu i jego
załącznikach oraz przedstawiać będzie najniższą cenę spośród
złożonych ofert.
3. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy.
4. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy stanowiącym załącznik
nr 2 do zaproszenia.
5. W celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed
podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje
pełnomocnik.
6. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie
podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania
umowy drogą korespondencyjną ze wskazaniem na konkretną datę
zawarcia umowy.
7. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać
żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania
i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie.
8. Decyzje Zamawiającego są ostateczne. W niniejszym postępowaniu nie
przysługują środki odwoławcze.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
Uwagi:XII. Ogłoszenie wyników prowadzonego postępowania
Zamawiający powiadomi e-mailowo uczestników postępowania
o wynikach postępowania oraz zamieści stosowną informacje na swojej
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
XIII. Unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego:
1. jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone
postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5. bez podania przyczyn.
Numer dokumentu:PO.262-48-SK/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: