Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16328485 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Urząd Statystyczny w Opolu
Adres: ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B,, 45-064 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: (+48) 77 423 01 10(11), Tel.: (+48) 77 453 14 52 Faks: (+48) 77 423 01 25
E-mail:
Opis:Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 201|8r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: ,,Dostawa sprzętu komputerowego dla
Urzędu Statystycznego w Opolu" wg. niżej wymienionych części zamówienia:
1. Zestaw komputerowy nr 1 - 23 szt.
2. Zestaw komputeifowy nr 2 - 3 szt.
3. Zestaw komputeifowy nr 3 - 3 szt.
4. Monitor Ikomputąrowy LG 23MP48HQ-P - 12 szt.
(wg opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku do zapytania ofertowego).
Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na części i złożenie oferty na jedną lub więcej ww. części
zamówienia.
Wzajemne zobowiązania stron reguluje umowa, której wzór został załączony do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: VII. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć:
1) w Sekretariacie Urzędu Statystycznego w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B albo
2) pocztą elektroniczną na adres: SekretariatUSopl@stat.gov.pl
do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 10:00
Termin składania:2018-11-16
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
do 30 listopada 2018 r.
Wymagania:II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność do wykonania
zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Spełnienie tęgo warunku weryfikowane będzie przez analizę treści oświadczenia Wykonawcy
złożonego pód sankcją odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 KK.
III. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
1. Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego przez osobę/-y uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy załącznika do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty albo do podpisania oferty
i umowy, jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik.
V. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta:
1) spełni wymagania odnoszące się do przedmiotu objętego zamówieniem,
2) zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie wyżej wymienionego kryterium oceny ofert.

Zamawiający gwarantuje poufność ofert składanych drogą elektroniczną do terminu ich otwarcia
Źródło: Internet i własne
Załączniki: