Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17883941 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Gmina Kamień Pomorski
Adres: ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kamieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 91 382 39 70, Tel. 91 3823961.
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POPC.03.01.00-00-0086/18 na dostawę sprzętu komputerowego
w związku z realizacją projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" POPC.03.01.00-00-0086/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego, Zamawiający - Gmina Kamień Pomorski, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu komputerowego" w związku z realizacją projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" POPC.03.01.00-00-0086/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Przedmiot zamówienia Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Ilość
Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu Specyfikacja techniczna komputera przenośnego: 1. Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz 2. pamięć ram minimum 2GB 3. pamięć masowa minimum 32GB 4. możliwość podłączenia do sieci WIFI o standardzie co najmniej 802.lig 5. złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0 6. zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki 7. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO PL 64-bit 12
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajdującymi się na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/stronv/o-funduszach/dokumenty/, w tym w szczególności przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:
o Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
o Elastyczność w użytkowaniu,
o Proste i intuicyjne użytkowanie,
o Czytelna informacja,
o Tolerancja na błędy,
o Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
o Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
o Percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: ,,Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące" (źródło: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for Ali [online]. Newsletter Design For Ali, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67-72. [dostęp: 25 czerwca 2009J. Dostęp w Word Wide Web: http://www.designfora11.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność).
Miejsce i termin składania ofert: 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 6 września 2019 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.
2. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis Oferta na ,,Dostawę sprzętu komputerowego" w związku z realizacją projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego", z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 6 września 2019 roku".
Termin składania:2019-09-06
Wymagania:4. Jeżeli gdziekolwiek w zapytaniu ofertowym oraz w jej załącznikach pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w zapytaniu ofertowym przykładów.
5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary produktów nie są wiążące i każdy z Wykonawców może dostarczyć inny produkt spełniający te same funkcje edukacyjne i rozwojowe.
6. Podane w opisie przedmiotu niektóre ilości wchodzących w skład jakiegoś zestawu są ilościami minimalnymi i każdy z Wykonawców może zaoferować inny zestaw z taką samą lub większą ilością elementów.
7. Podane w opisie przedmiotu zamówienia materiały, z których wykonane są zamawiane przedmioty mają jedynie charakter przykładowy i każdy z Wykonawców może zaoferować produkty wykonane z innych materiałów, które odpowiadają swoją funkcjonalnością podanym przykładom.
8. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE.
9. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego z dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie będzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadający Deklarację Zgodności.
10. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji.
11. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wszystkie dostarczone artykuły na okres minimum 12 miesięcy liczony od daty odbioru całości zamówienia lub na okres zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia poszczególnych elementów dostawy.
12. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru bez uwag kompletnej dostawy wraz z instalacją jeżeli dotyczy.
4. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają składającego ofertę.
5. Wszystkie oferty otrzymane przez Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Każdy składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferty winny być przygotowane i złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
8. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
9. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
10. Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego zapytania.
11. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
12. Ofertę należy złożyć w PLN.
Kontakt:3. Osoba uprawniona do kontaktów: Pani Marta Stolarz, Tel. 91 3823961.
Kod CPV:39162110-9, 30213100-6, 48000000-8
Numer dokumentu:6/POPC.03.01.00-00-0086/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: