Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Dental Sense Technologies sp. z o.o
Adres: Ul. Myśliwska 33A, 80-283 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:606334586
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Sprzęt komputerowy z co najmniej 2x GPU o wysokiej wydajności (komputer typu PCi), charakteryzujący się wysokimi parametrami przetwarzania danych, w szczególności obróbki obrazu video w trybie on-line, o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:
o 1x procesor główny Intel 10 Core i9 10900X;
o Moduł pamięci min 8x32 GB RAM);
o 2x karty graficzne GPU, PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6;
o 1x mostek do obsługi zwielokrotnionych kart graficznych GPU, NVIDIA PNY Quadro RTX NVLink for RTX5000 (2 slots);
o 1x płyta główna Supermicro C9X299-PGF;
o 1x dysk twardy 4TB, SATA 6Gb/s, 7.2K RPM, 128M;
o 1x dysk SSD klasy ,,Enterprice", 1TB NVMe M.2;
o 1x zasilacz 1600W, EVGA SuperNOVA 1600 G2, o wysokiej obciążalności i odporności na przepięcia;
o 1x monitor LED 27 cali, rozdzielczość 2560 x 1440 pixeli w technologii IPS, jasność 350 cd/m2, kontrast dyn. 30.000.000:1, HDMI/Duallink-DVI/Displayport do pełnej rozdzielczości 2560x1440;
o 1x klawiatura programisty QWERTZ, szeroka, kabel USB;
o 1x mysz Logitech Mouse G402 Gaming Hyperion Fury;
Cel zamówienia
Celem projektu jest opracowanie urządzenia do obrazowania jamy ustnej, mającego zastosowanie w monitorowaniu pola zabiegowego (wiertła i opracowywanego zęba) w czasie rzeczywistym.
Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie dostawcy na dostawę ,,Sprzęt komputerowy z GPU o wysokiej wydajności (komputer typu PCi. leasing)".
Przedmiot zamówienia
Sprzęt komputerowy z co najmniej 2x GPU o wysokiej wydajności (komputer typu PCi), charakteryzujący się wysokimi parametrami przetwarzania danych, w szczególności obróbki obrazu video w trybie on-line, o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:
o 1x procesor główny Intel 10 Core i9 10900X;
o Moduł pamięci min 8x32 GB RAM);
o 2x karty graficzne GPU, PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6;
o 1x mostek do obsługi zwielokrotnionych kart graficznych GPU, NVIDIA PNY Quadro RTX NVLink for RTX5000 (2 slots);
o 1x płyta główna Supermicro C9X299-PGF;
o 1x dysk twardy 4TB, SATA 6Gb/s, 7.2K RPM, 128M;
o 1x dysk SSD klasy ,,Enterprice", 1TB NVMe M.2;
o 1x zasilacz 1600W, EVGA SuperNOVA 1600 G2, o wysokiej obciążalności i odporności na przepięcia;
o 1x monitor LED 27 cali, rozdzielczość 2560 x 1440 pixeli w technologii IPS, jasność 350 cd/m2, kontrast dyn. 30.000.000:1, HDMI/Duallink-DVI/Displayport do pełnej rozdzielczości 2560x1440;
o 1x klawiatura programisty QWERTZ, szeroka, kabel USB;
o 1x mysz Logitech Mouse G402 Gaming Hyperion Fury;
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 14-07-2020
Miejsce i sposób składania ofert
o Sposób składania ofert:
a) drogą elektroniczną pod adres e-mail siupka.mroz.damian@gmail.com lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego - od poniedziałku do piątku w g. 8:00-16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych): Dental Sense Technologies sp. z o.o., Ul. Myśliwska 33A 80-283 Gdańsk lub
c) pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego - od poniedziałku do piątku w g. 8:00-16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych): Dental Sense Technologies sp. z o.o., Ul. Myśliwska 33A 80-283 Gdańsk.
Oferty złożone po terminie lub które nie będą zawierały informacji pozwalających na stwierdzenie ich ważności zostaną uznane za nieważne po ich wcześniejszym rozpatrzeniu. Datą złożenia oferty jest dzień jej otrzymania przez Zamawiającego.
o Termin składania ofert: do dnia 14.07.2020. godz. 12:00
".
Termin składania:2020-07-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk
Harmonogram realizacji zamówienia
o Termin realizacji zamówienia:
a) Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia złożenia zamówienia lub podpisania umowy z wykonawcą
b) Zakończenie realizacji zamówienia: potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego, jednak nie później niż 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Oferent złoży stosowne oświadczenie, stanowiące element Oferty,
Wiedza i doświadczenie
c. posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia -
Oferent złoży stosowne oświadczenie, stanowiące element Oferty.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1) W postępowaniu może wziąć udział Oferent, który posiada wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Oferent złoży stosowne oświadczenie, stanowiące element Oferty,
Dodatkowe warunki
7. Pozostałe warunki:
a. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Zamawiającego i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
b. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji zamówienia. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
c. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
d. Wszelkie zmiany będą dokonywane w formie pisemnej. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.
e. Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki), Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 20% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu zamówienia.
f. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% ceny ofertowej przedmiotu zamówienia.
g. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Wykonawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.
h. Wykonawca składający ofertę, w przypadku wygrania postępowania i złożenia zamówienia przez Zamawiającego w przypadku niedotrzymania terminu lub w przypadku niezgodnej z rysunkiem/rysunkami jakości wykonanych elementów zgadza się na pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z niezgodnych warunków realizacji zamówienia, a mających wpływ na realizację projektu, w ramach którego składane jest niniejsze zapytanie ofertowe.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadkach gdy:
i. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
ii. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
iii. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,
iv. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zamówienia lub umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
b. Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
b) zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
9. Kryteria oceny ofert i ich waga:
Lp. Rodzaj kryterium Punktacja Sposób oceny
1 Cena - 60% od 0 do 60 pkt. 60 pkt w przypadku najniższej ceny netto, pozostałe oferty punktowane proporcjonalnie wg. stosunku ceny netto najniższej do ceny netto oferowanej.
2 Termin realizacji zamówienia - 20% od 0 do 20 pkt. 20 pkt w przypadku najkrótszego terminu realizacji (w tygodniach kalendarzowych), pozostałe oferty punktowane proporcjonalnie wg. stosunku terminu najkrótszego (w dniach kalendarzowych) do terminu oferowanego (w dniach kalendarzowych).
3 Termin gwarancji - 20% od 0 do 20 pkt. 20 pkt w przypadku najdłuższego terminu gwarancji (w miesiącach), pozostałe oferty punktowane proporcjonalnie wg. stosunku terminu najkrótszego (w miesiącach) do terminu oferowanego (w miesiącach).
a. Każda oferta spełniająca wymagania minimalne zostanie oceniona punktowo. Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b. Zamówienie otrzyma oferent, który otrzymał najwyższą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu (a) interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, oraz (b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
DENTAL SENSE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Myśliwska 33A/U1
80-283 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
606334586
NIP
9571106251
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego urządzenia, współpracującego z powszechnie wykorzystywanymi końcówkami stomatologicznymi, do bezinwazyjnej, optycznej kontroli wnętrza jamy ustnej w czasie rzeczywistym podczas wykonywania zabiegu stomatologicznego.
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0076/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Siupka-Mróz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
606334586
Kod CPV:30211000-1
Numer dokumentu:1252752, 1/07/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: