Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Uniwersytet Morski w Gdyni
Adres: ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 585586421, Faks: +48 7412250
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2021

Numer referencyjny: CRZP/110/2020/AZP
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 6

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery stacjonarne i monitory

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Ul. Morska 81-87

II.2.4)Opis zamówienia:

Monitor komputerowy 24" szt. 60

Monitor komputerowy 27" szt. 20

Zestaw komputerowy typ A szt. 50

Zestaw komputerowy typ B z monitorem 24", szt. 40

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 5 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 319 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9000,00 PLN.

Kryteria oceny:

1 - cena - 60;

2 - termin wykonania - 20;

3 - termin płatności - 20.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery przenośne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Ul. Morska 81-87, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Notebook 15.6" typ A, szt. 30

Notebook 15.6" typ B, szt. 30

Notebook 14", szt. 10

Notebook 13", szt. 5

Mobilna stacja robocza 17,3, szt. 5

Mobilna stacja graficzna 15,6, szt. 5

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 5 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 362 590.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

Kryteria oceny:

1 - cena - 60;

2 - termin wykonania - 20;

3 - termin płatności - 20.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359&noarchive=true
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2021
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 10/02/2021 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: Oferty należy składać za pośrednictwem portalu e-Propublico do 10.02.2021 do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 10.02.2021 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr F-226 za pośrednictwem platformy e-ProPublico.
Termin składania:2021-02-10
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Ul. Morska 81-87

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Ul. Morska 81-87, POLSKA.
Wadium:w opisie przedmiotu
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Kontakt:Uniwersytet Morski w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: 000145112
ul. Morska 81-87
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-225
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kolesińska
E-mail: zampubl@umg.edu.pl
Tel.: +48 585586421
Faks: +48 7412250
Kod CPV:30213100, 30213300, 30231300, 30214000
Numer dokumentu:640151-2020, CRZP/110/2020/AZP
Źródło: Internet i własne - TED - 31/12/2020 S255
Załączniki: