Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20639196 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta w Krakowie
Adres: os. Zgody 1, 31-949 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: +48126442432, Faks: 12 644 24 32 w.30
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o złożenie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Dostawę sprzętu komputerowego zgodnie ze specyfikacją dla Klubu Jedność Ośrodka
Kultury Kraków-Nowa Huta" w ramach Budżetu Obywatelskiego

Opis przedmiotu zamówienia:
1) sprzęt musi być nowy, nieużywany, nierefubishowany
2) oprogramowanie musi mieć możliwość zarejestrowania na użytkownika końcowego, tj. Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1
4) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. wykonawca winien złożyć jedną ofertę na sprzęt i oprogramowanie podając łączną cenę brutto na całość zamówienia wg. Formularza cenowego -załącznik nr 2
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać do dnia 12.02.2021 r. godz 10:00. na niżej podany adres: Ośrodek Kultury Kraków- Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków
Faxem na numer:................................ lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego, tj.
zamowienia@krakownh.pl
Termin składania:2021-02-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania Umowy.
Wymagania:Kryterium oceny ofert: - Cena 100% --inne.....................%
Warunki podmiotowe wymagane od Wykonawców: nie dotyczy
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, która zostanie zawarta na piśmie z Wykonawcą zawiera załącznik nr 3, tym,
1) udzielenie 36 miesięcy gwarancji
2) termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury vat przez Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
Okres związania ofertą: 30 dni.
Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą i nie skutkuje powstaniem roszczeń Wykonawcy o jej zawarcie czy zapłatę odszkodowania. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wyłącznie na podstawie umowy zawartej przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Numer dokumentu:DF.261.2.2.1.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: