Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-13
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Organizator:Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 897419402, Faks: +48 897412127
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego,
zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do Specyfikacji tj. PARAMETRY
GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
Opis zamówienia:
Defibrylator - 4 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie
sprzętu medycznego, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do Specyfikacji tj.
PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.
II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw laparoskopowy - 1 kpl. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i
uruchomienie sprzętu medycznego, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do
Specyfikacji tj. PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
Zestaw do trudnej intubacji - 1 kpl. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i
uruchomienie sprzętu medycznego, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do
Specyfikacji tj. PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
Aparat do ogrzewania pacjenta - OIOM (4) i blok operacyjny (2) - 6 szt. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego, zgodnie z opisem i wymaganiami
zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do Specyfikacji tj. PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i
gwarancji
Stół operacyjny - 2 kpl. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie
sprzętu medycznego, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do Specyfikacji tj.
PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
Aparat do znieczulania - 1 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i
uruchomienie sprzętu medycznego, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do
Specyfikacji tj. PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
Kardiomonitor kompaktowy - 2 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie
i uruchomienie sprzętu medycznego, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do
Specyfikacji tj. PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
Kardiomonitor z centralą - 4 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i
uruchomienie sprzętu medycznego, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do
Specyfikacji tj. PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego - 1 szt.
Łóżko OIOM z wagą - 3 szt. oraz materac przeciwodleżynowy - 3 szt.
Łóżko szpitalne elektryczne - 37 szt., łóżko szpitalne mechaniczne - 20szt., materac przeciwodleżynowy -
14 szt., szafka przyłóżkowa 60 szt.
Łóżka - SIOK - 3 szt.
Wózek zabiegowy - asystor - 4 szt.
Respirator - 2 szt.
Pompy infuzyjne - 12 szt.
Myjnia - dezynfektor - 3 szt.
Wózek reanimacyjny - 1 szt.
System monitorowania KTG - 1 szt., Monitor płodu dla ciąży pojedynczej z dedykowaną telemetrią - 3
szt., Monitor płodu dla ciąży bliźniaczej - 1 szt.
Aparat USG dla potrzeb oddziału ginekologiczno - położniczego - 1 szt.
Aparat USG z elastografią - 1 szt.
Łóżko porodowe - 2 szt.
CPAP - 1 kpl.
Zestaw endoskopowy: wideogastroskop - 1 szt., wideokolonoskop - 2 szt., wózek na sprzęt medyczny -
1 szt., system do archiwizacji danych - 1 szt., wideoprocesor ze zintegrowanym źródłem światła - 1 szt.,
monitor medyczny endoskopowy - 1 szt., pompa płucząca endoskopowa - 1 szt., szafa do ensodkopów - 1 szt.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital-mragowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Miejsce i termin składania ofert: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2018
Czas lokalny: 09:00
Otwarcie ofert:IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 27/08/2018 Czas lokalny: 09:10 Miejsce: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o., ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo, Sekcja zaopatrzenia i zamówień publicznych (pokój nr 205)
Termin składania:2018-08-27
Miejsce i termin realizacji:Miejsce świadczenia usług
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.09.01.01-28-0031/17 - Doposażenie Szpitala Mrągowskiego im. Michała
Kajki Sp. z o.o. w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną w obszarze działania Powiatu Mrągowskiego
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego
warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o
złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a).
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego
warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o
złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a).
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego
warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o
złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2018
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 80 140,00 PLN.
2.1. W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi:

Pakiet 1 - 3 111,00

Pakiet 2 - 6 059,00

Pakiet 3 - 208,00

Pakiet 4 - 2 500,00

Pakiet 5 - 6 944,00

Pakiet 6 - 4 444,00

Pakiet 7 - 667,00

Pakiet 8 - 4 216,00

Pakiet 9 - 2 222,00

Pakiet 10 - 3 361,00

Pakiet 11 - 12 372,00

Pakiet 12 - 1 215,00

Pakiet 13 - 722,00

Pakiet 14 - 3 889,00

Pakiet 15 - 1 514,00

Pakiet 16 - 2 083,00

Pakiet 17 - 144,00

Pakiet 18 - 4 085,00

Pakiet 19 - 2 222,00

Pakiet 20 - 6 667,00

Pakiet 21 - 1 667,00

Pakiet 22 - 527,00

Pakiet 23 - 9 300,00
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w
art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:
a) pieniądzu na konto zamawiającego (decyduje termin uznania rachunku bankowego zamawiającego): Bank
Spółdzielczy w Mikołajkach: 28 9350 0001 0216 2566 5002 0109
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z zapisami Działu XIII pkt 4, dokumenty składające się na ofertę:
a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji
b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XVIII ppkt. 2 SIWZ)
c) wypełniony i podpisany załącznik PARAMETRY GRANICZNE (wypełniony odpowiednio dla Pakietu w
zakresie którego składana jest oferta)
d) podpisany i wypełniony załącznik nr 1A - warunki serwisu i gwarancji (wypełniony odrębnie dla każdego
Pakietu w zakresie którego składana jest oferta)
e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu
(wymienione w pkt. X Specyfikacji),
f) dokumenty, o których mowa w pkt. XII Specyfikacji: Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności dla każdego z
oferowanych sprzętów oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna, karta techniczna,
broszura reklamowa, aktualny katalog zawierający dokładny opis, itp.). Dokumenty mają potwierdzać wymogi
opisane w załączniku nr 1 SIWZ,
g) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w
ppkt 11 lit. b),
h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w
Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej
reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).
h) potwierdzenie wpłaty wadium.
W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 oraz spełnienia
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca przedkłada:
a) Formularz JEDZ
b) Informacji z KRK
c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa
wart. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 8:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przedkłada dokumenty opisane w
Rozdziale X ust. 8 SIWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi
spełniać wymagania opisane w Rozdziale XIII ust. 15 SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2018
Kontakt:Osoba do kontaktów: Brygida Schlueter-Górska
Tel.: +48 897419402
E-mail: zaopatrzenie@szpital-mragowo.pl
Faks: +48 897412127
Kod CPV:33100000
Numer dokumentu:2014/24/UE, NZ/231/R2-9/18
Źródło: Internet i własne
2018-08-14 14:20
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.