Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-08-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego
Organizator:Instytut Psychiatrii i Neurologii
Adres: Sobieskiego 9, 02-975 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5250009387
E-mail:
Strona www:https://ipin.ezamawiajacy.pl/pn/ipin/demand/notice/public/102836/details
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA sprzętu medycznego i niemedycznego - 9 pakietów

II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rama stereotaktyczna Leksell typ G z koordynatorem do TK - 1 szt

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w kwocie: Pakiet 1 - 9600,00 złotych

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ROZBUDOWA -MODERNIZACJA URZĄDZENIA MRJ 3T SIGNA Architect - 1 szt DLA LEPSZEJ DIAGNOSTYKI NEUROCHIRURGII

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w kwocie: Pakiet 2 - 31247,00 złotych

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Jednostka zaopatrzenia medycznego - kolumna IT - 1 szt

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zintegrowany system sterowania i zarządzania obrazem dla sal operacyjnych - 1 szt

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nagrywarka do badań diagnostycznych - 1 szt

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitory diagnostyczne wraz z niezbędnym zestawem komputerowym Zestaw szt.1

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rama stereotaktyczna LEKSEL VENTAGE - 1 szt

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w kwocie: Pakiet 7 - 18324,00 złotych

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA na ramieniu montowana do sufitu - 1 szt

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KOLUMNA CHIRURGICZNA na ramieniu montowana do sufitu - 1 szt

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227 Projektu pn. ,,Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia" nr POIS.11.03.00-00-0105/22

II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ipin.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ipin.ezamawiajacy.pl/pn/ipin/demand/notice/public/102836/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2023
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 25/08/2023 Czas lokalny: 10:30
Termin składania:2023-08-25
Wadium:w opisie przedmiotu
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2023
Kontakt:Instytut Psychiatrii i Neurologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009387
Sobieskiego 9
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-975
Polska
E-mail: jstrzemieczna@ipin.edu.pl
Kod CPV:33100000, 30200000
Numer dokumentu:488472-2023
Źródło: Internet i własne - TED - 11/08/2023 S154
Załączniki:
2023-08-16 09:47
Sprostowanie

Dostawy - 498831-2023

Zobacz pierwsze ogłoszenie
Wyświetl poprzednie ogłoszenie
54/133
Przejdź do następnego ogłoszenia
Wyświetl ostatnie ogłoszenie

Język oryginału Dane Dokumenty powiązane

16/08/2023 S156

I.II.VI.VII.

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne

2023/S 156-498831

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 154-488472)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009387
Adres pocztowy: Sobieskiego 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-975
Państwo: Polska
E-mail: jstrzemieczna@ipin.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ipin.edu.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego - 9 pakietów

II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 154-488472

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/11/2023
Powinno być:
Data: 22/11/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje: