Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu multimedialnego
Organizator:Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Adres: ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:081 466 39 92
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek oświatowych w ramach projektu ,,Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek oświatowych w ramach projektu ,,Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
Cel zamówienia
Zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia 1 szkoły ćwiczeń, w okresie 01.08.2019-31.07.2021r.
Przedmiot zamówienia
Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek oświatowych w ramach projektu ,,Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
W niniejszym postępowaniu oferty można składać:
- w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, pokój nr 7.
- drogą elektroniczną na adres: aleksandra.piwko@lublin.eu.
Termin składania:2019-08-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 13 września 2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwalająca w sposób właściwy zrealizować zamówienie;
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wiążących Zamawiającego interpretacji przepisów prawa dokonanych przez uprawnione organy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- konieczność dokonania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie projektów pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą PO WER, w ramach których realizowane jest zamówienie;
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego, Instytucji Zarządzającej PO WER lub zaleceń Instytucji Zarządzającej;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w nieistotnych postanowieniach umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzieli zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
- w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), niemożliwym do zachowania będzie termin dostawy.
- w przypadku konieczności zmiany zaoferowanego sprzętu w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących brakiem dostępności zaoferowanych produktów, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastąpienie go innym o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zaoferowany. Przy czym sytuacja taka nie powoduje wydłużenia jakichkolwiek terminów oraz zmiany wynagrodzenia określonych w umowie.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:
- wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2;
- wypełniony wykaz oferowanego sprzętu, stanowiący Załącznik nr 3;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.3. niniejszego zapytania, stanowiące Załącznik nr 4;
- podpisane oświadczenie kontrahenta projektu stanowiące Załącznik nr 5 - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych reprezentujących spółkę.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena oferty - 100%.
Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów.
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
najniższa cena / cena badanej oferty × 100
Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA LUBLIN
Adres
pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
814662000
Fax
814662001
NIP
9462575811
Tytuł projektu
Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj.lubelskie)
Numer projektu
POWR.02.10.00-00-5012/18-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aleksamdta Piwko,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
081 466 39 92
Kod CPV:30231320-6
Numer dokumentu:1198910
Źródło: Internet i własne
Załączniki: