Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 89 534 04 14, Fax. 89 534 05 38, tel.89 521-04-30
E-mail:
Opis:3.Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby jednostek
organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:
Część I
DOSTAWA sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Orłowicza 27 w Olsztynie.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do laseroterapii typu PhysioGo.Lite LASER wraz
z aplikatorem skanujący typu PM2-SK2 R + IR 100mW/450mW oraz aparatu do krioterapii na
zimne powietrze typu Cryo-T Cooler (do -35°C).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze terminu gwarancji lub termin gwarancji będzie krótszy
niż 24 miesięcy, Zamawiający uzna za obowiązujący 24 miesięczny termin gwarancji.
4.W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego będzie dokonywał
bezpłatnej, planowej technicznej obsługi serwisowej oraz wykonywał przeglądy zgodnie z
zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt dostawy
wraz z transportem, rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczenia wskazanego przez
pracowników Zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas transportu.
6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
7.Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy i dokonywania
uzgodnień z kierownikiem Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Ul. Orłowicza 27 w Olsztynie
- p. Izabelą Koronkiewicz
8.Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez
dodatkowych zakupów. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu montażu
przedmiotu zamówienia instrukcji obsługi w języku polskim oraz kart gwarancyjnych
10. Wymagane jest przeszkolenie pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia
protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy, w zakresie prawidłowego użytkowania przedmiotu
zamówienia
Część II
DOSTAWA bieżni elektrycznej typu Semi Commercial BE6000 HMS Premium na potrzeby
Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych przy Ul. E. Plater 13 w
Olsztynie.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bieżni elektrycznej typu Semi Commercial BE6000 HMS
Premium.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do zapytania
ofertowego.
3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 12 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze terminu gwarancji lub termin gwarancji będzie krótszy
niż 12 miesięcy, Zamawiający uzna za obowiązujący 12 miesięczny termin gwarancji.
4.W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego będzie dokonywał
bezpłatnej, planowej technicznej obsługi serwisowej oraz wykonywał przeglądy zgodnie z
zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt dostawy
wraz z transportem, rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczenia wskazanego przez
pracowników Zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas transportu.
6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
7.Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy i dokonywania
uzgodnień z kierownikiem Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych
przy Ul. E. Plater w Olsztynie - p. Izabelą Targońską
8.Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez
dodatkowych zakupów. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu montażu
przedmiotu zamówienia instrukcji obsługi w języku polskim oraz kart gwarancyjnych
10. Wymagane jest przeszkolenie pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia
protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy, w zakresie prawidłowego użytkowania przedmiotu
zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: 8.Sposób złożenia oferty
8.1.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia 23.10.2023r.
do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:8.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2023r. o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Termin składania:2023-10-23
Miejsce i termin realizacji:11.Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Wymagania:2.Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 3
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2021 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest
mniejsza niż 130 000 zł
5.Podstawy wykluczenia z postępowania
5.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek
określonych w art. 108 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy
Pzp.; Na podstawie treści art. 109 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę:
5.2.W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;
5.3.Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów - art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp;
5.4.Który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady - art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
5.5.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
6.Informacje dodatkowe
6.1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub
złożona po upływie terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
6.3.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą w
przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę posiadanych na ten cel
środków finansowych.
7.Opis sposobu przygotowania oferty
7.1.Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego. Na ofertę składają się:
1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i1a
2) wypełniony formularz ofertowy -załącznik nr 2
3) wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 i 3a
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4
4) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy złożone wraz z
ofertą w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictw, albo
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym
podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.7.2.Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na wezwanie Zamawiającego -
dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z dnia 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę -
załącznik nr 5
- w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od
wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5
ustawy,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
Wymagania podstawowe:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie
przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie,
b) oferta musi być podpisana podpisem elektronicznym (należy przez to rozumieć kwalifikowany
podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty) przez osobę lub osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby,
c)upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i
wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
d)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
e) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Forma oferty:
a) Zamawiający ustala wzór formularza ofertowego,
b) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami za
pośrednictwem platformy zakupowej/przetargowej. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
c)oferta oraz dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w postaci
dokumentów elektronicznych lub kopii poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę,
d)pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
podpisem elektronicznym; pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno mieć taką samą formę co
oferta, do której się odnosi, czyli postać elektroniczną podpisaną podpisem elektronicznym przez
osoby upoważnione do udzielenia pełnomocnictwa; w myśl art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli
do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania
tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
Uwaga:
Dokumenty składane w ramach oferty powinny zostać podpisane zgodnie z pkt c) lub pkt d)
powyżej, przed ich wprowadzeniem do Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn, przy
wykorzystaniu aplikacji zewnętrznej. Kliknięcie opcji ,,Dodaj ofertę", nawet, jeśli niniejsze zostanie
wykonane przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego (profilu zaufanego lub podpisu
osobistego), nie doprowadzi do automatycznego podpisania tymi podpisami załączonychdokumentów.
e) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana i podpisana w
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez
Zamawiającego.
f) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić treść oferty lub wycofać
ofertę. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wycofaj". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie
oferty oraz jej ponownym złożeniu. Oferta wycofana nie jest zwracana, nie podlega jednak
otworzeniu.
g) Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
h) Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3)informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503):
a) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności,
b) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty,
c)Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosowym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
d)Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, które
muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy Zamówień Publicznych
Gminy Olsztyn
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel
IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich
nowsze wersje;
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d)włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez
wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca
funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
g) informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i
oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
h) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .
doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sigi)format kodowania złożonych plików UTF8. Możliwość otworzenia pliku po odszyfrowaniu przez
terminu składania ofert.
j) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów w systemie
Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
k) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego posiadający
konto na Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
l) Wymaga się by dokumenty elektroniczne w postępowaniu:
1)były utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisywanie
i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na
informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiały prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej
treści na monitorze ekranowym.
3) umożliwiały prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku
4) zawierały dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości, co do treści i kontekstu zapisanych
informacji.
m)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz
z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach
platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku po upływie terminu
otwarcia ofert.
8.3.Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o kwocie, jaką Zamawiający zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
8.4.Zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp, niezwłoczne po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację o:
1)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2)cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9.Opis kryteriów oceny ofert wraz z ich znaczeniem i sposobem oceny.
9.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Cena C - waga 100 %
Punkty obliczone zostaną według wzoru:
Ilość uzyskanych punktów = Cena brutto oferty najniższej
....................................... x 100
Cena brutto oferty badanej
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena - 100 pkt.9.2.Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena.
9.3.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
9.4.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
9.5.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
9.6.Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki
kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi zawierać należny
podatek VAT.
9.7.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w
szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu,
widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
wyrazu (ów) lub jego części,
9.8.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona,
9.9.Zamawiający poprawi błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki
podatku od towarów i usług.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.
10.1.Zamawiający pracuje w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15
10.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub
dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.olsztyn.eu Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się za
pomocą e- maila przy przekazywaniu pytań, wniosków o wyjaśnienie treści zapytania,
zawiadomień, informacji dotyczących postępowania, pod adresem biuro@mopsolsztyn.pl
przy czym złożenie oferty wraz załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za
pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn https://zamowienia.olsztyn.eu.
10.3.Korzystanie z platformy jest bezpłatne, aby korzystać z usług Platformy Zamówień
Publicznych Gminy Olsztyn Wykonawca powinien utworzyć konto użytkownika.
10.4.Instrukcja dla Wykonawcy oraz regulamin korzystania z systemu Platforma Zamówień
Publicznych Gminy Olsztyn zamieszczone zostały w zakładce ,,Pomoc". Przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się
z regulaminem korzystania z systemu oraz instrukcją użytkownika systemu Platforma Zamówień
Publicznych Gminy Olsztyn.
10.5.System Platformy zapewnia stronom postępowania komunikację elektroniczną, zgodnie z
wymaganiami określonymi w art. 10a ust. 1 ustawy. Korzystając z platformy
zakupowej/przetargowej, Wykonawca nie musi wspomagać się innymi systemami, przy czym
wszelkie załączniki składane przez Wykonawców muszą być zgodne z obowiązującym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji wpostaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
sporządzone w jednym z formatów, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, odt. Wybór formatu musi
umożliwiać użycie podpisu elektronicznego, przy czym Zamawiający zaleca format przesyłanych
danych: .pdf. Zgodnie z w/w rozporządzeniem do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów
elektronicznych Zamawiający zaleca używania następujących formatów danych: .zip (oryginalna
pełna nazwa standardu - ZIP file format), lub .7Z (oryginalna pełna nazwa standardu 7-Zip file
format),
10.6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń
informatycznych Wykonawcy,
10.7.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub kopii elektronicznych
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10.8.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści
zaproszenia stanowił odrębny plik przekazany za pośrednictwem platformy.
10.9.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków uczestnictwa wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8) lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,
10.10.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku,
10.11.Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający
zamieści na platformie zakupowej/przetargowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego
postępowania oznaczonej tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem,
10.12.W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść warunków uczestnictwa. Dokonaną zmianę warunków uczestnictwa, Zamawiający
zamieści na platformie zakupowej/przetargowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego
postępowania; zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
11.Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
11.1.Informacje niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób,
które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe itp.
11.2.W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć kopie umowy regulującą współpracę
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
11.3.Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, umowy z podwykonawcami, którzy
będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
11.4.Niedostarczenie dokumentów, o których jest mowa w niniejszym rozdziale, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.12.Wzór umowy
Wzór umowa jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 6
do niniejszego postępowania.
Uwagi:13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
13.1.Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (DZ.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
"RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn posiadający REGON: 004447867, NIP:
7391151579, e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl;
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, w którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczący (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierne
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani znaną ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem zakresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, w których mowa o art. 18 ust. 2RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z artykułem 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowychb) prawo do przeniesienia danych osobowych, o których mowa w artykule 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych lub Stawki 2,00 - 193 Warszawa.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:
Pani Paulina Solmińska tel. (89) 521 - 04 - 30 email:p.solminska@mopsolsztyn.pl
Kontakt:osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Paulina Solmińska tel.89 521-04-30 e-mail: p.solminska@mopsolsztyn.pl
Kod CPV:33158400-6, 33165000-4, 33155000-1
Numer dokumentu:MOPS.DZPiI.261.42.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: