Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu specjalistycznego elektrotechnicznego i elektronicznego do szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych
Organizator:Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu;
Adres: Hetmana Jana Zamoyskiego, 22-400 Zamość
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Zamość
Państwo: Polska
Telefon / fax:84 6398132 w.21
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa sprzętu specjalistycznego elektrotechnicznego i elektronicznego do szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby realizacji projektu ,,Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego elektrotechnicznego i elektronicznego do szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby realizacji projektu "Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja" dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. Kształcenie w zawodzie; technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego elektrotechnicznego i elektronicznego do szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby realizacji projektu "Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja" dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. Kształcenie w zawodzie; technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego elektrotechnicznego i elektronicznego do szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby realizacji projektu "Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja" dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. Kształcenie w zawodzie; technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 18-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w wersji papierowej do sekretariatu Zamawiającego (pom.309), tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
im. Armii Krajowej w Zamościu; ul. Hetmana Jana Zamoyskiego, 22-400 Zamość lub w wersji elektronicznej na adres: przetargi@zsp3zamosc.pl.
Termin składania:2019-10-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja całości przedmiotu zamówienia do dnia 19.11.2019 roku
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych, licząc od 18 października 2019 r., wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami i powiadomi o tym fakcie Dostawcę:
1. Kryterium - Cena ,,C" - waga 90% (90% = 90 pkt).
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (90 pkt) otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, natomiast pozostali Dostawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cn / Co x 90 pkt
gdzie: Cn - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert,
Co - cena brutto oferty ocenianej
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów.
2. Kryterium - Czas Realizacji ,,R" - waga 10% (10% = 10 pkt),
Wykonawca, w ramach kryterium Czas Realizacji może otrzymać następujące punkty:
- realizacja przedmiotu zamówienia do dnia 05.11.2019r. - 10 pkt.
- realizacja przedmiotu zamówienia do dnia 12.11.2019r. - 5 pkt.
- realizacja przedmiotu zamówienia do dnia 19.11.2019r. - 0 pkt.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SOLVA S.C. I. SAMODULSKI T. KISIEL
Adres
Karpacka 31
20-868 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
604523335
Fax
815244471
NIP
7123193810
Tytuł projektu
Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja
Numer projektu
RPLU.12.04.00-06-0041/17-00
Inne źródła finansowania
Zamawiającym jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu z siedzibą; ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: przetargi@zsp3zamosc.pl.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Wojtowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
84 6398132 w.21
Kod CPV:38000000-5
Numer dokumentu:1210908
Źródło: Internet i własne
Załączniki: