Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16314034 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków chemicznych
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sochaczewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 46 862-77-59
E-mail:
Opis:Dostawa środków chemicznych - zestaw nr 1 -
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub
kuriera):
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew,
pokój 01/17; do dnia 14.11.2018 roku, do godz. 14;00
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej
Oferta na przetarg ofertowy na dostawę środków chemicznych zestaw nr 1 dla MOSiR
Sochaczew, z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 14.11.2018 r. przed godz. 14;00" .
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, dnia 14.11.2018 r. o godz. 14;15.
Termin składania:2018-11-14
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia wynosi max. 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego
zamówienia.
Wymagania:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.), w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości
kwoty 30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich
wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:
a) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego
użytkownika informacje,
b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu
umowy.
c) karty charakterystyki środków chemicznych, świadectwo kontroli jakości, świadectwo
jakości, fakturę VAT.
4. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 i nr 2
do Zapytania, czytelnym pismem.
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
4. Do oferty należy dołączyć zaparafowaną umowę stanowiącą załącznik nr 3 do Zapytania.
Kontakt:2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
o Pani Marzena Kacprzak - Kierownik Pływalni - numer tel. 667-080-072
Źródło: Internet i własne
Załączniki: