Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20462225 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody
Organizator:Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
Adres: ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Konin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 63 246-81-79
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: część I do 12-01-2021 r. godz. 12:00. część II do 12-01-2021 r. godz. 12:00. część III do 18-01-2021 r. godz. 12:00.
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj:
CZĘŚĆ I - dostawa sodu fosforan III zasadowy 12 wodny 1% (Na3P04-12H20) CZĘŚĆ II - dostawa soli tabletkowej ( NaCI)
CZĘŚĆ III - dostawa środków chemicznych w formie płynnej do kondycjonowania:
- obiegu parowo - wodnego kotła i turbiny,
- obiegu ciepłowniczego,
- obiegu chłodzącego.
3.1. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.
3.2. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu oferty częściowe na jedną część lub na dwie części lub na wszystkie części.
3.3. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część - należy złożyć oddzielnie ofertę na każda cześć. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
i
III. Opis poszczególnych części wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I
1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 24313200-3 - Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sodu fosforan III zasadowy 12 wodny 1% (Na3P04-12H20) o łącznej masie około 4,8 Mg. Jednorazowa wielkość dostawy 0,6 Mg. Rodzaj opakowania: paletopojemnik o pojemności 600 dm3.
3. Wymagane parametry:
- tri-Sodu fosforan 12 hydrat, roztwór 1 % , czysty do analiz
- wzór chemiczny: Na3P04 ? 12H20
- Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
- Wolne alkalia (j. NaOH) max. 2%
- Subst. nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%
- Chlorki (Cl) max. 0,003%
- Siarczany (SO ) max. 0,005%
- Azot całkowity (N) max. 0,002%
- Żelazo (Fe) max. 0,001%
- Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001%
- Arsen (As) max. 0,00005%
CZEŚĆ II
1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 14400000-5 - sole i czysty chlorek sodu
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli tabletkowej (NaCI) w workach w ilości łącznej około 40 Mg. Jednorazowa wielkość dostawy: 1 Mg w workach 25 kg załadowane na palecie.
3. Wymagane parametry:
- Chlorek sodu NaCI 99,0-100,0 %
- pH 1% roztworu 5,5-8,5
- Zawartość metali ciężkich < 2 mg/kg
- Zawartość arsen < 0,5 mg/kg
- Zawartość kadm < 0,5 mg/kg
- Zawartość rtęć < 0,1 mg/kg
- Zawartość substancji nierozpuszczalnych w H20 < 0,05 mg/kg
CZEŚĆ III
1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 24962000-5 - chemikalia do uzdatniania wody.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych w formie płynnej do kondycjonowania:
o obiegu parowo - wodnego kotła i turbiny,
o obiegu ciepłowniczego,
o obiegu chłodzącego.
2
Lp. Opis Opakowanie Szacunkowy przepływ roczny Zastosowanie
1 Produkt do wiązania dwutlenku węgla w postaci gazowej i zawiera w swoim składzie: - wodorotlenek sodu: 45-53% lub inny o równoważnym działaniu kanister max 35 kg 16500 m3 Odwrócona osmoza: środek do wiązania wolnego dwutlenku węgla. Dostosowany do warunków pracy EPURO RO-1100-PL
2 Produkt redukujący tlen na bazie karbohydrazydu. Wszystkie składniki powinny zawierać się w poniższym przedziale: - carbonohydrazide: 2,5% - 10% lub inny o równoważnym działaniu kanister max 35 kg 250 000 m3 Obieg parowo - wodny kocioł turbina: zabezpieczenie instalacji przed korozją poprzez wiązanie resztkowe tlenu. Wartości dopuszczalne: tlen <0,02 mg/dm3 i karbohydrazyt < 0,3mg/ dm3
3 Produkt inhibitorowy zbudowany na bazie kwasów organicznych i nieorganicznych. Zawiera w swoim składzie polikarboksylany, kwas hydroksyfosfonowy, kwas siarkowy oraz inhibitor miedzi. Wszystkie składniki niebezpieczne zawierają się w poniższym przedziale: - Hydroksyfosfonooctowy: 10% - 25% - Kwas siarkowy: 2,5%-10% lub inny o równoważnym działaniu kanister max 35 kg 12 500 m3 Układ chłodzący: zabezpieczenie instalacji przed korozją, formowaniem osadów oraz zatorów zawiesiny
4 Produkt biocydowy - mieszanina składników bazujących na izotiazolonie o poniższym składzie - mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1): 1% -5% - copper dinitrate - <1% lub inny o równoważnym działaniu Kanister max 35 kg 6 100 m3 Układ chłodzący: zabezpieczenie instalacji przed rozwojem życia biologicznego
5 Produkt na bazie siarczynu sodu, polifosforanów, polikarboksylanów oraz wodorotlenku sodu zawierający w swoim składzie substancje niebezpieczne: - siarczyn sodu: 10-25% - wodorotlenek sodu: < 1% lub inny o równoważnym działaniu kanister max 35 kg 200 m3 Obieg ciepłowniczy uzupełniany wodą zmiękczoną: zabezpieczenie instalacji przed korozją i osadami. Wartości dopuszczalne zgodnie z PN-85/C-04601 - przepływ < 5m3/h
6 Produkt do pomiaru twardości wody zmiękczonej Pojemnik 500 ml 16 500 m3 Pomiar twardości wody dla Testomatu Typ 808 HEYL
Przedstawione ilości w poszczególnych częściach zamówienia są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. W przypadku gdy ilość zakupionych środków określonych w poszczególnych zadaniach w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości wskazanej Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych ich zakupów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
3. Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się z instalacją w celu dobrania odpowiedniego programu kondycjonowania obiegów. Dokumentacja dostępna w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać na adres: Konin, Ul. Sulańska 13 (budynek A - pokój nr 6) nie później niż do dnia: część I - 12-01-2021 r. do godz. 12:00, część II - 12-01-2021 r. do godz. 12:00, część III - 18-01-2021 r. do godz. 12:00
- osobiście,
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),
- za pośrednictwem posłańca.
2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Termin składania:2021-01-12
Miejsce i termin realizacji:1. Termin wykonania - od dnia zawarcia umowy do 31-01-2022 r.
2. Miejsce dostarczenia - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie - Ul. Sulańska 13 (ZTUOK)
3
Wymagania:I. Tryb postępowania
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie ,,zapytania ofertowego" w formie otwartego zapytania na zasadach i w trybie określonych w w/w Regulaminie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
3. Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami musi zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zaproszenia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
V. Wymagane w postępowaniu warunki
1. Wykonawca winien spełniać warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania w/w warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w formularzu oferty.
2. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji dostaw określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia (w odniesieniu do części zamówienia)
VI. Kryterium wyboru oferty
1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium: Cena (C): waga: 100%
2. Punkty za w/w kryterium będą liczone do dwóch miejsc po przecinku oraz będą mnożone przez jego wagę.
3. Zamawiający do oceny kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy.
4. Punkty przyznawane będą wg poniższej zasady:
- oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów,
- każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
C min
C =-------.....--......x 100 pkt x 100 %
C bad
gdzie:
C - liczba punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w w/w kryterium C min - najniższa oferowana cena spośród ocenianych ofert C bad - cena oferty ocenianej W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać max. 100 punktów.
VII. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę obejmującą pełen zakres zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty.
2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru określonego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia (w odniesieniu do części zamówienia).
4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia (ceny oferty), a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
6. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666).
VIII. Miejsce i termin składania ofert
3. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom. UWAGA!
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii obszarze całego kraju, MZGOK Sp. z o.o. w Koninie wprowadził na terenie swej siedziby szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny, w tym wyłączył bezpośrednią obsługę interesantów. Zasady te dotyczą również Wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych. Zastosowanie wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych ma pozwolić na zminimalizowanie ryzyka transmisji koronawirusa, z jednoczesnym zachowaniem zasad Prawa zamówień publicznych.
W związku z powyższym Zamawiający:
ZALECA składanie ofert drogą pocztową. Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości, to przed złożeniem osobiście oferty należy poinformować telefonicznie pod nr tel. (63) 246-81-79 godz. od 10:00 do 14:00 o tej czynności, ustalając z pracownikiem konkretną datę i godzinę, o której przybędą Państwo złożyć ofertę. Zamawiający odbierze taką ofertę zgodnie z umówioną wizytą, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa.
IX. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu). Kopertę (opakowanie) należy opisać następująco:
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin - ul. Sulańska 13 Oferta na:
CZĘŚĆ I - Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (asortyment: sód fosforanu III zasadowy 12 wodny 1%)
lub
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin - ul. Sulańska 13 Oferta na:
CZĘŚĆ II - Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (asortyment: sól tabletkowa NaCI)
5
lub
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin - ul. Sulańska 13 Oferta na;
CZĘŚĆ III - Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (asortyment: środki chemiczne do kondycjonowania obiegu parowo - wodnego kotła i turbiny, obiegu ciepłowniczego, obiegu chłodzącego)
Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. UWAGA
W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.
X. Wymagane dokumenty składające się na ofertę
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii.
3. Formularz oferty (załącznik nr 1 - w odniesieniu do części zamówienia).
XI. Pozostałe w postępowaniu wymagania
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.
XII. Wybór oferty najkorzystniejszej
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz poda nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny. Zawiadomienie zawierać będzie także informację o terminie i miejscu podpisania umowy.
XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. W postępowaniu zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
Uwagi:XVIII Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, reprezentowany przez Prezesa Zarządu, kontakt: b.zarzadu@mzaok. konin.pl telefon: 63 246 81 79, fax 63 246 92 91;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt@onet.eu
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie o numerze DZ.360-5/2020 prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w formie otwartego zapytania ofertowego na zasadach i w trybie określonych w Uchwale Zarządu Nr 18/10/2016 Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z dnia 10-10-2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ze zm.;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 18/10/2016 Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z dnia 10-10-2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ze zm.;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną B - przyjętą w Jednolitym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądań, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
5. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
Kontakt:XIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
1) w sprawach proceduralnych - Mirosława Michalak, Zenona Czempińska w godzinach od 7:30 do 15:00
2) w sprawach merytorycznych - Piotr Nienartowicz w godzinach od 7:30 do 15:00
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Sulańska 13,
tel. (63) 246 81 79
e-mail: zam.pub@mzgok.konin.pl
Kod CPV:24313200-3, 24962000-5, 14400000-5
Numer dokumentu:DZ.360-5/2020
Źródło: Internet i własne