Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16213135 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków czystości
Organizator:Szpital Solec Sp. z o.o. w Warszawie
Adres: ul. Solec 93, 00-382 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (22) 696 20 04
E-mail:
Opis:III. przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.
2. Zamówienie podzielone jest na 11 zadań.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową Zamawiający
uważa ofertę na pojedyncze zadanie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, na załączonym do Zapytania Ofertowego
druku ,,Formularz Ofertowy".
Adres: Szpital SOLEC Sp. z o.o. Sekretariat Zarządu 00-382 Warszawa, ul. Solec 93
Tel.: 22 25 06 248, 22 696 20 04
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący
sposób:

Zapytanie Ofertowe
ZO/29/10/2018
na
Dostawa środków czystości dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
,,Nie otwierać przed dniem 25.10.2018 r., przed godz. 1015".
Termin składania ofert: 25.10.2018 r. do godz. 1000
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 25.10.2018 r. godz. 1015
Termin składania:2018-10-25
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i poza ustawą Pzp (na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp - zamówienia poniżej 30 000 euro).
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH
WARUNKÓW / WYMAGAŃ: w załączniku
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego w każdym czasie,
w tym niedokonanie wyboru żadnej oferty, bez prawa odszkodowania i zwrotu kosztów
przygotowania oferty przez Wykonawcę.
Uwagi:VII. Pozostałe informacje:
1. Wykonawca wystawia fakturę VAT , termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury
VAT do Zamawiającego.
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Pzp. Szpital zastrzega sobie prawo do rezygnacji
z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, bądź
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
4.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Solec sp. z o.o., ul.
Solec 93, 00-382 Warszawa;
4.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Solec sp. z o.o. jest Pan
Paweł Meus, p.meus@cmsolec.pl
4.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego ZO/29/10/2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
4.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
4.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4.8 posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
4.9 nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
** - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
Kontakt:Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: p. Renata Biały, Dział
Zamówień Publicznych, tel. 22 696 20 04.
Numer dokumentu:ZO/29/10/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: