Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17427859 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków czystości
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 43 25 318
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Dostawa środków czystości do ośrodka wypoczynkowego GDDKiA w Zieleniewie
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesłać
na adres: mboluminska@gddkia.gov.pl lub złożyć w siedzibie GDDKiA Oddziału w Szczecinie,
al. Bohaterów Warszawy 33 - sekretariat 1 piętro do dnia 07.06.2019
Termin składania:2019-06-07
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
do 12.06.2019
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się
datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto
Wykonawcy.
Inne dane:
Kryterium oceny ofert: najniższa cena
Warunki udziału w postępowaniu:
Bezpłatna dostawa do ośrodka wypoczynkowego GDDKiA w Zieleniewie, ul. Popiełuszki 1a,
gm. Kobylanka.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Formularz cenowy - załącznik nr 2
Zamawiający nie dopuszcza zmian w formularzach.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt. 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne
do realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
Ofertę należy przesłać na załączonych formularzach.
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail : kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail : iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i autostrad z dnia 18 października 2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ich ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Magdalena Bolumińska, 91 43 25 318
Numer dokumentu:O.Sz.F-2.2415.51.2019.mb
Źródło: Internet i własne
Załączniki: