Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20550413 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków czystości
Organizator:III Liceum Ogólnokształcące im.Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
Adres: ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel 17 74 82 870
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
zaprasza do złożenia ofert na:
Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w roku 2021 zgodnie z asortymentem i ilościami zamieszczonymi w formularzu cenowym. Ceny jednostkowe poszczególnych artykułów stałe przez cały okres obowiązywania umowy. Środki czystości zostaną przeznaczone do utrzymania czystości w salach lekcyjnych, sanitariatach, korytarzach szkolnych, szatniach. Podane ilości są orientacyjne.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofert zamieści na stronie BIP informację o dokonanym wyborze i skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą, którego oferta została wybrana celem ustalenia terminu podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2021 roku do godz.12.
a) osobiście w sekretariacie szkoły pok.208 ( od poniedziałku do piątku w godz.8.00 do 15.00
lub
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail :sekretariat@lo3.resman.pl
Termin składania:2021-01-22
Miejsce i termin realizacji:2. Warunki realizacji zamówienia:
a) DOSTAWA środków czystości do III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w roku 2021 z wyłączeniem przerw wynikających z organizacji roku szkolnego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, własnym środkiem transportu, na własne ryzyko i na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy.
c) Dostawy do Zamawiającego odbywać się będą w terminach uzgodnionych z na podstawie składanego telefonicznego zamówienia.
d) Zamawiający za każdym razem będzie określał asortyment towaru oraz jego ilości.
e) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówione środki czystości na adres siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
f) Przedmiot dostawy musi być oryginalnie zapakowany, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz posiadać termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
g) Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany towarów nie spełniających wymagań określonych w niniejszej umowie lub uszkodzonych w wyniku transportu na własny koszt
5. Termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.12.2021 z wyłączeniem przerw w organizacji pracy placówki w trakcie roku szkolnego.
Wymagania:6. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego
b) ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, lub wysłać e-mail na adres sekretariat@lo3.reman.pl
c) oferta powinna być:
-opatrzona pieczątką firmową
-posiadać datę sporządzenia
-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
-podpisana czytelnie przez wykonawcę.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
a) kryteria wyboru oferty: najniższa wartość brutto całego pakietu
b) przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto i podatek VAT
c) cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
d) rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.
Kontakt:osoba do kontaktu: Małgorzata Kliba tel.17 7482866
Źródło: Internet i własne
Załączniki: