Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20720353 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków czystości
Organizator:Areszt Śledczy w Grójcu
Adres: Ulica: ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grójecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (48) 664-20-52 / (48) 664-27-25, , tel. 48/3668522
E-mail:
Opis:Areszt Śledczy w Grójcu (,,Zamawiający")

zaprasza wykonawców do składania ofert

w przedmiocie realizacji dostaw środków czystości
Rodzaj zamówienia - dostawy

Określenie przedmiotu zamówienia - określa załącznik nr 1
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert:

16-02-2021 08:30

Zamawiający określa termin składania ofert w formie pisemnej na dzień 16.02.2021 r. do godz. 830 . Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: as_grojec@sw.gov.pl.
Termin składania:2021-02-16
Miejsce i termin realizacji:Dostawy będą realizowane do siedziby Aresztu Śledczego w Grójcu, ul Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec oraz do OZ Stawiszyn 31, 28-800 Białobrzegi, planowany czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
8. Dostawy realizowane będą nie częściej niż raz na dwa miesiące w terminie: 22-23.02.2021, 19-20.04.2021, 21-22.06.2021, 23-24.08.2021, 25-26.10.2021, 20-21.12.2021, 21-22.02.2022 na podstawie pisemnych lub telefonicznych zleceń jednostkowych.
Wymagania:Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany przez wykonawcę własnym transportem i na własny koszt i ryzyko.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamówionych towarów w poszczególnych asortymentach w ramach kwoty wartości zamówienia określonej w umowie.

9. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, po realizacji zamówienia jednostkowego.

10. Termin związania z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę 30 dni.

Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- Najniższa cena brutto za całość zamówienia. W tym celu można wykorzystać załączony formularz ofertowy.

wraz z ofertą należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
Ofertę cenową (można wykorzystać załączony formularz ofertowy).

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:Osobą odpowiedzialną za kontakt z oferentami jest Pani Katarzyna Pieniacha tel. 48/3668522
Kod CPV:39830000-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: