Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25759154 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków dezynfekcyjnych
Organizator:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
Adres: Cibórz 5, 66-213 Skąpe
Województwo / powiat: lubuskie, pow. świebodziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0-68) 506-60-00, wew. 561, wew. 583
E-mail:
Opis:dostawa środków dezynfekcyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.
1.7 Ofertowany asortyment musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie Dyrektora Szpitala) w terminie do dnia 12 września 2023 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:9. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców w dniu 12 września 2023 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych.
Termin składania:2023-09-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczany do magazynu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.
Termin wykonania:
Sukcesywne dostawy w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Poszczególne dostawy będą realizowane w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem lub drogą elektroniczną.
Wymagania:1.4 Termin płatności za towar nie może być krótszy niż 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy w części dotyczącej ilości zamawianego sprzętu nie więcej jednak niż 20% w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu na świadczenie usług medycznych zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia lub wskazań medycznych, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
1.6 Zamawiający wymaga, aby oferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy przedstawić:
opis informujący o składzie chemicznym, spektrum i czasie działania oferowanego produktu, tj. karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2015 r. w rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 132, z późn. zm.).
Opis sposobu przygotowania i składania ofert:
Forma pisemna:
1. Oferta winna zawierać wypełniony formularz ,,Oferta" (załącznik nr 1) oraz wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2).
2. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
3. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
4. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane zachowaniem ciągłości numeracji i złączone w sposób trwały.
6. Oferta winna zawierać spis załączników z podaniem numerów stron.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Dostawa środków dezynfekcyjnych" z dopiskiem: ,,Nie otwierać przed godziną 11:30 dnia 12 września 2023 r. "
Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena netto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy a w szczególności: cenę oferowanego towaru oraz koszty transportu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy w transporcie, koszty rozładunku oraz pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
? cenę brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi;
? wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru: ,,wartość netto" + ,,podatek od towarów i usług" = ,,wartość brutto"
Kryterium wyboru ofert:
Cena - 100 %
Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Flejsierowicz - Dział Zamówień Publicznych, tel. (0-68) 506-60-00 wew. 561. e-mail: m.flejsierowicz@ciborz.eu
W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami są: Krzysztof Chmielowiec - Naczelny Pielęgniarz, tel. (0-68) 506-60-00 wew. 583. e-mail: k.chmielowiec@ciborz.eu oraz Aneta Chrostek - Z-ca Naczelnego Pielęgniarza tel. (0-68) 506-60-00 wew. 583. e-mail: a.chrostek@ciborz.eu
Kod CPV:33.63.16.00-8
Numer dokumentu:ZP.2210.17.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: