Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24176932 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków dezynfekujących
Organizator:Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Logistyki
Adres: ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (22) 57 20 261
E-mail:
Opis:II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. DOSTAWA środków dezynfekujących.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV: 8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
1. NRLP
Opis przedmiotu zamówienia
Il.
1. Koncentrat środka myjąco-dezynfekcyjnego do wszelkiego rodzaju powierzchni metodą przecierania na mokro. - nie zawiera aldehydów, - szerokie spektrum oddziaływania, - nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, - dobra tolerancja dermatologiczna w razie ewentualnego kontaktu roztworu użytkowego ze skórą (sprawdzona dermatologicznie) - dobre właściwości czyszczące i rozpuszczające zanieczyszczenia, - stabilność roztworu roboczego do 90 dni, - jednocześnie myje i dezynfekuje powierzchnie. Spektrum aktywności biobójczej: *bakterie (w tym MRSA) *grzyby, *wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV, Vaccinia, HSV) oraz wirusy Polyoma SV-40, Rota. Op.= 2L
4 szt.
produkt ref. Quartamon med lub produkt równoważny* 2. Sporobójczy, gotowy do użycia preparat w postaci piany. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych a także sond USG. Działanie sporobójcze, wirusobójcze i bakteriobójcze. Nie pozostawia żadnych czynnych pozostałości na powierzchnio dzięki dużej szybkości parowania. Op.=750 ml produkt ref. Incidin OxyFoam S lub produkt równoważny*
6 szt.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 16-11-2022 do godz. 10:00
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert:
a) pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres: joanna.brzoskwinia@wum.edu.pl prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości : ATZ_JB_1M17_2022_EL_14432_2022
b) Faksem na Nr (22) 57 20 298
c) W wersji papierowej na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki, 02-106 Warszawa, Ul. Pawińskiego 3. Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie nr sprawy: ATZ_JB_1M17_2022_EL_14432_2022.
Termin składania:2022-11-16
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający oczekuje dostawy w terminie do 30 dni od daty wysłania zamówienia lub podpisania umowy.
IV. MIEJSCE DOSTAWY:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Logistyki
ul. Pawińskiego 3
02-106 Warszawa
Wymagania:(na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późń. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto)
V. GWARANCJA
1. Przedmiot dostawy musi pochodzić z produkcji bieżącej, a Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcy gwarancji jakościowej na przedmiot dostawy z wyłączeniem tego przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin przydatności, w którym to przypadku dostawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie dostawy przedmiotu o krótszym terminie przydatności.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostawy towaru.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim lub niemieckim.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia bądź według własnego wzoru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że będzie zawierać wymagane minimum, tj. nazwę Wykonawcy, numer referencyjny postępowania, nazwę produktu, ceny jednostkowe netto, termin dostawy, okres udzielonej gwarancji jakościowej i zgodę na 30-dniowy termin płatności.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
6. W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Ze względu na obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aktualnie obowiązującej wersji - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.
9. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane strony. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty (dotyczy ofert przesłanych zgodnie z zapisem części VIII ust. 2 lit. a i ust. 3 Zaproszenia).
10. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy, tj. ATZ_JB_1M17_2022_EL_14432_2022.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE: Wykonawca zobowiązany jest do określenia
klasy wyrobu medycznego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG lub wykazu wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z dyrektywą Rady 98/79/EWG oraz załączenia do oferty odpowiednich deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
2. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Formularzu cenowym, zobowiązany jest:
1) przedłożyć kartę katalogową produktu i/lub inne materiały informacyjne wydane przez producenta w polskiej lub angielskiej wersji językowej, potwierdzające, że zaoferowany produkt równoważny jest zgodny z parametrami produktu docelowego o podanym w Zaproszeniu numerze katalogowym.
Ponadto jeśli zaproponowany produkt równoważony jest elementem zużywanym do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu/ aparatu:
2) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
3) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych.
4) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
3. Wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w pkt 2a,b VIII Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia dostawy.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
? wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert
? zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji
szczegółowej podać łączną cenę ofertową netto, kwotę podatku VAT oraz cenę z VAT.
2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia / wzoru umowy, w tym koszty
opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia oraz innych, bez których realizacja
zamówienia nie byłaby możliwa.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Cenę w ofercie należy podać w kwocie netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.
8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
11. Zamawiający odrzuci ofertę gdy ta została złożona po terminie składania ofert, zawiera rażąco
niską cenę lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę
punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
Liczba punktów oferty badanej = 100pkt
cena
X = cena
badana
min
A ?
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
6. W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że został
zaoferowany maksymalny dopuszczalny termin.
7. W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu udzielanej gwarancji, Zamawiający przyjmie,
że został zaoferowany maksymalny dopuszczalny okres.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
XII. WYBÓR WYKONAWCY i SPOSÓB OGŁOSZENIA
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zaproszeniu.
2. O Wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Informacje, o których mowa w pkt 2, Zamawiający zamieści na stronie www.wum.edu.pl.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub wykonania zlecenia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Kontakt:Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Joanna Brzoskwinia
Tel: (22) 57 20 261
e-mail: joanna.brzoskwinia@wum.edu.pl
Numer dokumentu:ATZ_JB_1M17_2022_EL_14432_2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: