Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19501397 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i aparatury medycznej
Organizator:Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa. Józefa Nathana w Branicach
Adres: ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
Województwo / powiat: opolskie, pow. głubczycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 403 4302; faks: 77 486 8446
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i aparatury medycznej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta może być złożona w formie elektronicznej w postaci skanów dokumentów wymaganych w zapytaniu (opatrzonych pieczęciami i podpisami osób uprawnionych do jej złożenia - adres e-mail: a.mientus@swsb.pl .
Termin składania ofert 10.07.2020 r. do godz. 11:30.
W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej wina być złożona w zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Zamawiającego, opatrzona pieczęcią wykonawcy
z dopiskiem: dostawa środków do dezynfekcji nie otwierać przed ........................ r. godz. 11:30.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Otwarcie ofert:Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonane tego samego dnia o godz. 12:00.
Termin składania:2020-07-10
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania jej wartości.
Wymagania:3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. W cenie zakupu należy wliczyć cenę dostawy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert i dokumentów w formie elektronicznej.
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do zapytania.
4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zaleca się, w przypadku złożenia oferty w formie papierowej aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami i podpisami osób upoważnionych i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
6. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.
7. Oferta powinna zawierać:
-wypełnione załączniki
-wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z CEDG, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szpitalbranice.pl
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie spełniania warunków opisanych w załączniku oraz najniższej ceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do wyjaśniania treści oferty oraz do przedstawienia na żądanie kart technicznych lub próbek proponowanego asortymentu w celu potwierdzenia spełniania parametrów określonych w załączniku nr 2.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej www.szpitalbranice.pl oraz tablicy ogłoszeń.
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

X. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta po dokonaniu oceny zgodnie z warunkami zapytania zostanie uznana za najkorzystniejszą .
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania.
Uwagi:ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18,
48-140 Branice
NIP: 748-14-10-004, REGON: 000291055, KRS: 0000001963
godziny pracy: 7:00 do 14:35 od poniedziałku do piątku.
XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy zał. nr 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2.
3. Wzór umowy zał. nr 3.
Kontakt:Dodatkowych informacji w sprawie zapytania udziela się pod nr tel. 77 4034 363 oraz adresem: e-mail: a.mientus@swsb.pl
Numer dokumentu:10/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: