Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16947723 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków piorąco-dezynfekujących
Organizator:Zakład Karny w Zamościu
Adres: ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Zamość
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (84) 638 00 70, tel. (84) 638 00 94
E-mail:
Opis:Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i sukcesywną dostawę środków piorąco-dezynfekujących CLOVIN, do którego na mocy art. 4 pkt. 8 nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Warunki realizacji dostaw, płatności oraz inne istotne postanowienia zostały ujęte w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 2).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na podpisanym i wypełnionym formularzu ofertowym (załącznik nr 3):
drogą elektroniczną na adres e-mail: zk_zamosc@sw.gov.pl, faksem na numer: (84) 639 50 47,
drogą listową lub osobiście do Zakładu Karnego w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość.
W przypadku złożenia oferty osobiście bądź drogą pocztową, koperta powinna być zaadresowana i opisana zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość
Zapytanie ofertowe: ,,Dostawa środków piorąco-dezynfekujących CLOVIN"
Termin składania ofert: 13 marca 2019 r. do godziny 10:00
(liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego)
Termin składania:2019-03-13
Wymagania:Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
Kontakt:Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
- st. sierż. sztab. Krzysztof Kozyra
- st. kpr. Sławomir Nizioł
- tel. (84) 638 00 70, e-mail: krzysztof.kozyra@sw.gov.pl
- tel. (84) 638 00 94, e-mail: slawomir.niziol@sw.gov.pl
Numer dokumentu:D/Kw.2233.6.2019.SN
Źródło: Internet i własne
Załączniki: