Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14601048 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków smarnych
Organizator:MPK w Radomiu Sp. z o.o.
Adres: ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 385 52 01 Fax 48 385 52 85 Dyspozytornia 48 385 52 26
Opis:1. Opis dostawy:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez MPK w Radomiu Sp. z o.o., zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej Informacji.
2. Realizacja kontraktu odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2017 r. godz. 12.00.
9. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki, ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom, pokój 101, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz poniższą informacją:
,, Oferta na dostawę środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez MPK w Radomiu Sp. z o.o."
Termin składania:2017-12-18
Wymagania:3. Cenę należy podać w złotych polskich - netto i brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnym pismem.
5. Oferta powinna zawierać:
a. druk oferty,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z CEiDG oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń ( np. pełnomocnictwo),
c. referencje trzech firm komunikacyjnych dotyczące oferowanego produktu, potwierdzone przez osobę/by upoważnione do reprezentacji firmy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: