Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa stali
Organizator:FRONTAL ALUMINIUM Sp. z o. o. Sp. K
Adres: Marantowska 5, 62-510 Konin
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Konin
Państwo: Polska
NIP:PL6652988621
Telefon / fax:691 725 730
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118555
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE 17/WRPO1.2/2019 dotyczące:
Zakup elementów i materiałów do wykonania urządzenia do odlewania EXTRA stopów Al., ich odbioru, układania w stosy i wiązania - dostawa elementów stalowych.
Powstaje w kontekście projektu
RPWP.01.02.00-30-0001/19 - Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej technologii i linii demonstracyjnej do uszlachetniania EXTRA STOPÓW ALUMINIOWYCH o wysokich własnościach

Część 1
17/WRPO - dostawa stali - urządz do odlewania EXTRA stopówAL

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE 17/WRPO1.2/2019 dotyczące:
Zakup elementów i materiałów do wykonania urządzenia do odlewania EXTRA stopów Al., ich odbioru, układania w stosy i wiązania - dostawa elementów stalowych.
DOSTAWA elementów stalowych do budowy maszyny odlewniczej.
Lp. Nazwa ilość j.m. materiał Podział na odcinki Wymiar arkusza blachy
1 Dwuteownik HEA 120 228,0 m S355JR 19 szt. - 12 [m] -
2 Dwuteownik HEA 140 72,0 m S355JR 6 szt. - 12 [m] -
3 Dwuteownik HEA 340 48,0 m S355JR 4 szt. - 12 [m] -
4 Dwuteownik HEA 400 24,0 m S355JR 2 szt. - 12 [m] -
5 Profil kwadratowy 50x50x4 132,0 m S355JR 11 szt. - 12 [m] -
6 Profil kwadratowy 60x60x4 60,0 m S355JR 5 szt. - 12 [m] -
7 Profil kwadratowy 80x80x4 84,0 m S355JR 7 szt. - 12 [m] -
8 Profil kwadratowy 100x100x5 48,0 m S355JR 4 szt. - 12 [m] -
9 Pręt ?20 144,0 m S355JR 12 szt - 12 [m] -
10 Blacha 1,5 38 ark S235JR/DCO1 - 1500x3000
Szczegółowa tabela znajduje się w załączniku nr 1, tj. zapytanie ofertowe, pkt. 4. Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-25
Termin składania:2022-07-25
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07
Termin realizacji umowy:
Od dnia zawarcia umowy: do 05.08.2022
Planowany termin podpisania umowy: do 28.07.2022
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Konin
Gmina
Konin
Miejscowość
Konin
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowe.
Zamawiający przewiduje, w razie zaistnienia potrzeby, opcję zwiększenia zakresu umowy.
Zamawiający przewiduje, w razie zaistnienia potrzeby, opcję zmniejszenia zakresu umowy.
Informacje dodatkowe
a) Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy FRONTAL Aluminium Sp. z o.o. Sp. komandytowa
do żadnego określonego działania:
o Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje FRONTAL do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy FRONTAL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
o FRONTAL Aluminium nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
b) w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy); wynik oceny złożonych ofert wyliczony przez zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert; cena oferty (honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego zapytanie dotyczy;
c) na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub wyjaśnień
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie do momentu złożenia ofert
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
g) Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby FRONTAL Aluminium w Koninie po stronie Dostawcy.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
i) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
j) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
k) Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowe.
l) Zamawiający przewiduje, w razie zaistnienia potrzeby, opcję zwiększenia zakresu umowy.
m) Zamawiający przewiduje, w razie zaistnienia potrzeby, opcję zmniejszenia zakresu umowy.
Warunki zmiany umowy
Warunki dokonania zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowanych "siłą wyższą". Warunkiem dokonania zmiany terminu jest zaistnienie, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku ,,siły wyższej", przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i Dostawcę stosunku prawnego:
o o charakterze od nich niezależnym,
o którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
o którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
o której nie można przypisać Zamawiającemu lub Dostawcy.
o przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
o gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i Dostawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
o w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i Dostawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
o powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Dostawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
o wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Dostawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Dostawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Kary umowne
Zwraca się uwagę, iż umowa z Wykonawcą będzie zawierała zapisy o karach umownych w przypadku niespełnienia następujących warunków:
? kara za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy - 0,2% wartości przedmiotu umowy dziennie za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) Prowadzą działalność w zakresie, którego dotyczy przedmiot niniejszego zamówienia
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przedłożenie prawidłowo podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
b) Posiadają potencjał techniczny pozwalający na realizację zamówienia
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przedłożenie prawidłowo podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
c) Dysponują osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przedłożenie prawidłowo podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
d) Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację niniejszego zamówienia
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przedłożenie prawidłowo podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
e) Złożą w terminie ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowaną zgodnie z opisem w punkcie 10.
f) Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przedłożenie prawidłowo podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak takiego powiązania powinien zostać zadeklarowany poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na gruncie prawa unijnego i krajowego sukcesywnie wprowadzano liczne przepisy o charakterze sankcyjnym. Obecnie najważniejszymi regulacjami unijnymi wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są:
? Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
? Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
? Rozporządzenie (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);
? Komunikat Komisji ,,Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy" (Dz. U. UE C 131 z 24.3.2022 str. 1),
oraz przepisy krajowe:
? Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
Spełnienie obowiązków wynikających z powyższych przepisów powinno zostać zadeklarowane poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę nie stosującego się do obowiązków wynikających z przepisów o charakterze sankcyjnym, o których mowa powyższych regulacjach, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, których:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego pisma zapytania ofertowego,
b) oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
c) oferta nie została złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
d) oferta nie zawiera wymaganego oświadczenia nr 2 oraz nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
e) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
f) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Termin i miejsce składania ofert
Oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w formie pisemnej: w Bazie Konkurencyjności lub osobiście lub listownie lub mailowo:
FRONTAL Aluminium Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Marantowska 5, 62-510 Konin
adres mail: br1@frontal.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2022 (liczy się data wpływu oferty).
W przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej lub osobistego doręczenia za termin dostarczenia uważa się datę i godzinę wpływu oryginału oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego.
W przypadku przesyłki drogą elektroniczną (e-mail) za termin dostarczenia uważa się datę i godzinę wpływu skanu prawidłowo podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej, wskazany wyżej.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać następujące informacje:
o datę przygotowania oferty,
o nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Oferenta,
o oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, tj. Formularz ofertowy,
o do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
o do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
o Oferta złożona przez Oferenta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
o Oferta powinna być ważna nie krócej niż 14 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.
Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, numerów katalogowych lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego dostawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,typu", ,,lub równoważny".
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-18
Data ostatniej zmiany
2022-07-18 14:56:29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferenci muszą obligatoryjnie spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie 4, 6 oraz 7.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 85%
2. Termin dostawy 10%
3. Termin płatności 5%
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Naliczenie punktów według poniższego wzoru:
Cena minimalna
C = x 85 pkt
Cena oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin dostawy (T):
o do 1.08.2022 - 10 pkt.
o po 1.08.2022 - 0 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin płatności (P):
o powyżej 30 dni - 5 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Rafał Kałecki
tel.: 691 725 730
e-mail: br1@frontal.pl
Kod CPV:14622000-7
Numer dokumentu:2022-15899-118555, 17/WRPO1.2/2019
Źródło: Internet i własne